Позив кандидатима за пописиваче - насеље Сокобања - на прозивку

 

На основу члана 10. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године ( „Службени гласник РС“, број 104/99, 24/2011), Пописна комисија за територију општине Сокобања (у даљем тексту: Пописна комисија), објављује


 


 

ПОЗИВ КАНДИДАТИМА ЗА ПОПИСИВАЧЕ


 


 

ПОЗИВАЈУ СЕ кандидати са Прелиминарнog списка за пописиваче који су се пријавили за вршење пописа у насељу Сокобања (КАНДИДАТИ ИСПОД ЦРТЕ) да дана 31. 08. 2011. u 10,00 часова дођу у просторију пописне комисије – Скупштинска сала у улици Светог Саве 23, други спрат, на прозивку.


 

На прозивци ће се бирати укупно 10 кандидата од тога 2 кандидата за пописиваче и 8 кандидата за резерву.


 

Пописнa комисијa за територију општине Сокобања прозиваће редом присутне кандидате испод црте да прихвате услове пописа и поднесу потребна документа, до попуне потребног броја кандидата.


 

Кандидати који буду прозвани дужни су да поднесу следећа оригинална документа на увид, као и копије свих тражених докумената:

  • личну карту или пасош;

  • диплому или уверење, или оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;

  • уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или оверен картон са евиденције који имају код себе (за незапослене кандидате);

  • оверен индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2011. години (само студенти), односно да имају оверену 2010. годину (за апсолвенте).

  • уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (ова уверења се могу доставити до почетка обуке, односно до 21. 09. 2011. године);


 

Поред наведених докумената, кандидати су дужни да приложе и свој део Пријаве за учешће у попису (образац П-4б) са уписаним подацима на полеђини обрасца – назив банке, број личног текућег рачуна и контакт телефон.


 

За насеље Сокобања потребно је укупно 36 пописивача, а поред тога бира се и 8 резервих пописивача.


 

У Сокобањи 30. 08. 2011. године,

Број: 207-1-7/2011-01


 

ПОПИСНА КОМИСИЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА


 


 

ПРЕДСЕДНИК

Димитрије Лукић

ОБАВЕШТЕЊЕ ОБЈАВИТИ:

  • на огласној табли Општинске управе;

  • на сајту Општине Сокобања

  • у средствима јавног информисања

ddd