Позив кандидатима за пописиваче - остала насеља - на прозивку

 

На основу члана 10. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године ( „Службени гласник РС“, број 104/99, 24/2011), Пописна комисија за територију општине Сокобања (у даљем тексту: Пописна комисија), објављује


 

ПОЗИВ КАНДИДАТИМА ЗА ПОПИСИВАЧЕ


 

ПОЗИВАЈУ СЕ кандидати са Прелиминарних спискова за пописиваче који су се пријавили за вршење пописа за сеоска насеља, (КАНДИДАТИ ИСПОД ЦРТЕ) да дана 31. 08. 2011. u 11,00 часова дођу у просторију пописне комисије – Скупштинска сала у улици Светог Саве 23, други спрат, на прозивку за допуну до потребног броја и то за следећа насеља:

За насеље Трубаревац потребан број кандидата је 1;

За насеље Жучковац потребан број кандидата је 2;

За насеље Врмџа потребан број кандидата је 1;

За насеље Блендија потребан број кандидата је 1;

За насеље Сесалац потребан број кандидата је 1;

За насеље Ново Село потребан број кандидата је 1;

За насеље Трговиште потребан број кандидата је 1;

За насеље Левовик потребан број кандидата је 1;

За насеље Ресник потребан број кандидата је 1.


 

Пописнa комисијa за територију општине Сокобања прозиваће редом присутне кандидате испод црте за свако насељено место да прихвате услове пописа и поднесу потребна документа, до попуне потребног броја кандидата.


 

Кандидати који буду прозвани и прихвате услове пописа дужни су да поднесу следећа оригинална документа на увид, као и копије свих тражених докумената:

  • личну карту или пасош;

  • диплому или уверење, или оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;

  • уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или оверен картон са евиденције који имају код себе (за незапослене кандидате);

  • оверен индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2011. години (само студенти), односно да имају оверену 2010. годину (за апсолвенте).

  • уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (ова уверења се могу доставити до почетка обуке, односно до 21. 09. 2011. године);


 

Поред наведених докумената, кандидати су дужни да приложе и свој део Пријаве за учешће у попису (образац П-4б) са уписаним подацима на полеђини обрасца – назив банке, број личног текућег рачуна и контакт телефон.


 

У Сокобањи 30. 08. 2011. године,

Број: 207-1-7/1/2011-01


 

ПОПИСНА КОМИСИЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА


 

ПРЕДСЕДНИК

Димитрије Лукић

ОБАВЕШТЕЊЕ ОБЈАВИТИ:

  • на огласној табли Општинске управе;

  • на сајту Општине Сокобања

  • у средствима јавног информисања

ddd