Прелиминарни списак пријављених кандидата за пописиваче
На основу члана 10. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године ( „Службени гласник РС“, број 104/99, 24/2011), Пописна комисија за територију општине Сокобања (у даљем тексту: Пописна комисија), објављује


 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ КАНДИДАТИМА ЗА ПОПИСИВАЧЕ


 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ кандидати са Прелиминарних спискова за пописиваче који су се пријавили за вршење пописа на територији општине Сокобања (КАНДИДАТИ ИЗНАД ЦРТЕ), да у периоду од 23. до 29. августа, Пописној комисији за територију општине Сокобања, поднесу следећа оригинална документа на увид, као и копије свих тражених докумената:

  • личну карту или пасош;

  • диплому или уверење, или оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;

  • уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (изузетно ови докази се могу доставити до почетка обуке, односно до 21. 09. 2011. године);

  • уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или оверен картон са евиденције који имају код себе (за незапослене кандидате);

  • оверен индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2011. години (само студенти), односно да имају оверену 2010. годину (за апсолвенте).


 

Поред наведених докумената, кандидати су дужни да приложе и свој део Пријаве за учешће у попису (образац П-4б) са уписаним подацима на полеђини обрасца – назив банке, број текућег рачуна и контакт телефон.


 

Сматраће се да је кандидат одустао од рада у попису уколико се у предвиђеном термину не јави пописној комисији и не поднесе на увид тражена документа и оригиналан Образац П-4б који је попунио приликом пријављивања за учешће у попису.


 

За кандидате који су на прелиминарној листи рангирани испод црте пописна комисија ће, ако неки од кандидата који су на прелимнарној листи изнад црте не доставе тражена документа, организовати прозивку дана 31. августа. О броју потребних кандидата и времену прозивке кандидати ће бити обавештени накнадно истицањем обавештења на огласној табли Општинске управе и у средствима јавног информисања.


 

Прелиминарни списак пријављених кандидата за пописиваче

 


НАПОМЕНА: Кандидати чији редни бројеви пријава нису на списку немају задовољавајући рукопис, односно нису адекватно попунили пријаву и нису могли бити бодовани;

     

У Сокобањи 23. 08. 2011. године,

Број: 207-1-6/2011-01


 

ПОПИСНА КОМИСИЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА


 


 

ПРЕДСЕДНИК

Димитрије Лукић

 

ddd