Субвенционисани кредити за приватне станодавце и угоститеље

Општина Сокобања, у сарадњи са Немачком организацијом за међународну помоћ ГИЗ и Министарством економије и  регионалног развоја, објављује Јавни позив за коришћење субвенционисаних кредита за регистроване приватне станодавце и угоститеље са територије општине Сокобања.
Субвенционисани кредити ће бити додељивани из  Фонда за развој туризма општине Сокобања који је основан са циљем подизања квалитета туристичке понуде у Сокобањи.


Преузми комплетну документацију позива (ZIP/MS WORD)
КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА


На основу Одлуке о формирању фонда за развој малог бизниса у туризму општине Сокобања, Уговора између Немачке организације за међународну помоћ ГИЗ и општине Сокобања број 401-556/2011-01, Уговора између Министарства економије и  регионалног развоја РС и општине Сокобања број 332-39/2011-01, Уговора о регулисању међусобних односа у пословима оснивања Фонда између општине Сокобања и „ProCreditBank“а.д Београд  401-206-10/2011-01и Програма рада Фонда за развој малог бизниса у туризму општине Сокобања у 2012.години број 332-123/2011, Општина Сокобања објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИОНИСАНИХ КРЕДИТА
ЗА РЕГИСТРОВАНЕ ПРИВАТНЕ СТАНОДАВЦЕ И УГОСТИТЕЉЕ


I  Основни циљеви фонда

Основни циљ Фонда за развој туризма јесте подизање квалитета туристичке понуде у Сокобањи.

Специфични циљеви јесу:
- Опремање смештајних капацитета  у домаћој радиности у складу са Правилником о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству ( "Службени гласник РС", бр. 41/2010 )
- Опремање угоститељских објеката у складу са ХАЦЦП стандардом

Кредитним средствима Фонда ће се подржати финансирање пројеката као што су:
- Изградња базена
- Израда ограда у домаћој радиности
- Уређење дворишта и двориштног монбилијара
- Сређивање фасаде објекта
- Израда централног грејања
- Израда соларног колектора за загревање воде
- Изградња и адаптација купатила
- Набавка опреме(клима уређаја, аспиратора, фрижидера, ел.                штедњака,намештаја, ЛЦД  ТВ и сл)
- Замена столарије
- Замена пода
- Други радови који подразумевају адаптацију смештајних капацитета у складу са Стандардима за разврставање
- Адаптација кухињских блокова у складу са ХАЦЦп стандардима
- Адаптација ресторанских сала у складу са ХАЦЦП стандарима
II Коришћење кредитних средстава

Право на коришћење кредитних средстава има:

1. Приватни станодавац који има активно решење о категоризацији објекта за издавање у домаћој радиности, који није кажњаван за прекршајни или други поступак за привредни преступ у обављању делатности у последње три године  и да је измирио све пореске обавезе за последње две године
2. Мало и средње привредно друштво којем је угоститељска делатност регистрована као претежна делатност, који није кажњаван за прекршајни или други поступак за привредни преступ у обављању угоститељске делатности у последње три године, као и да је измирио све пореске обавезе за последње две године
3. Предузетник који је регистрован за угоститељску делатност, који није кажњаван за прекршајни или други поступак за привредни преступ у обављању угоститељске делатности у последње три године, као и да је измирио све пореске обавезе за последње две године
4. Пољопривредно газдинство уписано у регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), које обавља угоститељску делатност у складу са Законом о туризму (“Службени гласник РС“, број 36/09,88/10), који није кажњаван за прекршајни или други поступак за привредни преступ у обављању угоститељске делатности у последње три године, као и да је измирио све пореске обавезе за последње две године


III Захтев за коришћење кредитних средстава

Захтев за коришћење кредитних средстава садржи основне податке о подносиоцу захтева, основне податке о пројекту, план финансирања пројекта и време реализације пројекта.
У прилогу захтева, подносилац доставља и следећу документацију:

1 Решење о упису привредног друштва и предузетника у Регистар привредних субјеката код агенције за привредне регистре или        Решење о категоризацији смештајних капацитета  у домаћој радиности или Решење о упису пољопривредног газдинства у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју(„Службени гласник РС“, број 41/09)
2 Потврду о извршеној регистрацији ПИБ-а за правно лице и предузетника;
3 Списак лица овлашћених за потписивање са овереном копијом обрасца ОП за правно лице;
4 Доказ да је објекат за који се подноси захтев  саставни део имовине подносиоца захтева.
5 Регистроване финансијске извештаје (завршне рачуне) за претходне две године за правно лице и предузетника;
6 Доказ о постојању реалних инструмената обезбеђења уредног враћања кредита-власништво над непокретностима ( копија плана, извод из листа земљишних књига са власничким и теретним листом  или  изводом из листа непокретности  не старији од 6 месеци или тапија са поседовним листом и потврдом суда да на имовини нема терета или писмо о намерама пословне банке  да изда банкарску гаранцију);
7 Потврду да у претходне две године нису правоснажно кажњавани за прекршај или привредни преступ, за правно лице и предузетника;
8 Потврду да су измирили пореске и друге дажбине у претходне две године, за све подносиоце из члана 3. овог Конкурса
9  Доказ / Сертификат  да су завршили тренинг из области туризма или управљања бизнисом ( ЦЕФЕ тренинг, тренинг за писање бизнис планова и сл)
10 Бизнис план

Целокупна документација приложена уз захтев се доставља у два примерка.

IV Услови и начин одобравања средстава

О захтеву за коришћење кредитних средстава, на основу предлога стручних служби, одлучује Комисија. Комисија не разматра непотпуне захтеве и захтеве који нису оцењени позитивно од стране пословне банке.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем кредитних средстава уређују се Уговором који закључују Општина Сокобања и корисник кредитних средстава.
Минимални износ кредита је 2 000 евра, а максимални износ 5 000 евра по једном кориснику.
Корисник средстава закључује уговор са пословном банком у року од 30 дана од момента Закључења уговора са Општином Сокобања. Уколико у предвиђеном року се не закључи Уговор са банком, и Уговор између корисника средстава и Општине Сокобања се аутоматски раскида.
Корисник средстава је у обавези да пре преноса средстава достави профактуре по којима ће бити извршена плаћања, односно фактуре у коначном извештавању о завршетку пројекта.

V Критеријуми за оцену пројекта

Оцена пројекта врши се на основу следећих критеријума:

1. Усклађеност пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије и Стратегијом привредног развоја општине Сокобања 2010-2014.г
2. Усклађеност пројекта са прописима о минимално техничким и санитарно-хигјенским условима за уређење и  опремање угоститељских објеката;
3. Унапређење стандарда и квалитета туристичке понуде;
4. Економска оправданост пројекта.

O захтевима за коришћење кредитних средстава одлучује Комисија, у складу са Одлуком о формирању Фонда за развој малог бизниса у туризму општине Сокобања. Комисија не разматра непотпуне захтеве.
Економску оправданост пројекта и бонитет подносиоца захтева разматра Банка.
Расподела средстава се врши до момента постојања расположивих средстава у Фонду, а према редоследу подношења захтева за пројекте који су испунили све критеријуме.


VI Кредитни услови

Кредитна средства реализују се преко пословне банке са номиналном каматном стопом од 6% на остатак дуга, валутном клаузулом и провизијом за одобрење кредита од 2%.
Рок отплате кредитних средстава је од 12-36 месеци. Отплата кредитних средстава може се вршити у месечним или тромесечним ануитетима.

Пример отплате кредита дат је у следећој табели:

Износ кредита у ЕУР Рок отплате и рата кредита у ЕУР
12 24 36
2.000 173 89 61
3.000 259 133 91
5.000 431 222 152Инструменти обезбеђења враћања кредита су :
1. Сопствена соло меница;
2. Административна забрана
3. Хипотека на покретној или непокретној имовини - грађевинском објекту и грађевинском земљишту у приватној својини у односу 1:2;
4. Гаранција пословне банке.

VII Контрола коришћења средстава

Одмах након закључења Уговора између општине Сокобања и корисника средстава, ради се нулта инспекција којом се записнички констатује затечено / почетно стање.
Корисници средстава су дужни да омогуће несметану контролу коришћења средстава до момента враћања кредитних средстава.
На крају реализације пројекта, записнички се констатује ново стање и достављају фактуре о реализованим средствима које морају да буду идентичне профактурама, на онсову којих је одобрено финансирање пројекта.
Aко Комисија утврди ненаменско коришћење средстава, иста ће дати налог Банци да обрачуна и наплати износ субвенционисане камате од корисника кредита. За осигурање наплате због ненаменског трошења средстава, корисник кредита мора да достави средство обезбеђења које ће гласити на Општину Сокобања, а на износ субвенционисаног дела камате. Средство обезбеђења може бити: меница, административна забрана, солидарни јемци, хипотека на својини


VIII Подношење захтева за коришћење кредитних средстава

Захтев за коришћење кредитних средстава са траженом документацијом се доставља на следећу адресу:

Општина Сокобања, Светог Саве 23, Сокобања, са назнаком „Кредити за развој малог бизниса у туризму”,
искључиво путем поште или писарнице Општине.

У току буџетске године може се поднети само један захтев за коришћење  кредитних средстава.
За сваку буџетску годину подноси се нови захтев.
Захтев за коришћење новог кредита не може се поднети док се у потпуности не исплати дуг по основу коришћења кредитних средстава по раније добијеним средствима у оквиру Фонда за развој малог бизниса у туризму на територији општине Сокобања.
Предност у добијању кредитних средстава имају подносиоци захтева који нису остваривали право на коришћење средстава
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви Општине  и не враћају се подносиоцу.
Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.
Конкурс је отворен током целе године до искоришћења расположивих новчаних средстава.


Све додатне информације могу се добити на телефон: 018/ 830 030 или 830 173 или www.opstinasokobanja.com и  www.invest-sokobanja.com 

Контакт особа: Марија Жикић, marija.zikic@opstinasokobanja.com
ddd