Јавни увид у Нацрт Локалног енергетског плана општине Сокобања 2011-2021

Јавни увид у Нацрт Локалног  енергетског плана општине Сокобања 2011-2021  одржаће се од 09.03.2012. до 24.03.2012. године, сваког радног дана у временском периоду од 7 до 15 часова.
Нацрт Локалног енергетског плана  општине Сокобања биће изложен у канцеларији број 20 Општинске управе општине Сокобања и на сајту општине Сокобања на следећем ЛИНКУ.  Информације о плану пружаће службено лице органа управе присутно на месту јавног увида.
У току траjања јавног увида заинтересована правна и физичка лица  могу доставити примедбе у писаној форми закључно са 24.03.2012. године.

Локални енергетски план општине Сокобања 2011-2021, омогућава почетак примене активности које су чланови тима за израду овог плана препознали као кључне у постизању циљева и специфичних циљева одређених у заједничком раду са заинтересованим странама. Овај план пружа информације о могућој производњи и потрошњи енергије на територији општине на основу претходно доступних података и наменски прикупљених података. У плану су такође представљени и могући правци за размишљање о одрживости тренутне праксе, уочена је недовољна покривеност неким подацима и предложено је додатно прикупљање неких података. Упоредни подаци о начинима на које се сличне енергетске услуге обављају у другим градовима и државама су део овог плана  са намером да нам пруже оријентацију у нашем путу ка остварењу визије. Спровођење предложених активности треба да доведе до испуњења визије о изгледу енергетског сектора и енергетских услуга које се пружају грађанима и гостима Сокобање пре свега. Питање грејања домаћинстава, здравствених и туристичких објеката као и образовних установа је једно од најбитнијих питања у енергетском сектору у чијим решавању локална самоуправа жели да учествује. Негативне еколошке и економске последице садашње праксе прете да угрозе развој туристичких потенцијала општине и утичу на скраћење туристичке сезоне.  Општина има потенцијале који се могу искористити за решавање овог питања на задовољавајуи начин.Потребно је ангажовати све расположиве ресурсе како би се обезбедиле опције за одрживо грејање.Оквир за праћење и вредновање резултата постигнутих у спровођењу овог плана је од кључне важности будући да овај план означава тек почетак систематског уобличавања начина пружања енергетских услуга у Сокобањи.
ddd