Информације од јавног значаја

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није битан носач информација (папир, трака, филм, електронски медији и сл.) на коме се налази документ који садржи информацију, датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична својства информације.

Лице овлашћено за поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја је Ивица Насковски.
Контакт лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
- info@opstinasokobanja.com
- адреса: ул. Светог Саве бр.23 18230 Сокобања
- телефон: 018/830-173

ddd