Председник општине Сокобањa

Исидор Крстић


 

 

Контакт: predsednik@opstinasokobanja.com

Контакт телефон: 018/830-155

Председник општине је извршни орган општине.
Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
Председнику општине избором на ову функцију престаје мандат одборника у Скупштини општине.
Начин предлагања, избор као и престанак мандата председника општине, уређују се Законом о локалној самоуправи и Статутом општине.
Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Председник општине предлаже чланове Општинског већа које бира Скупштина општина у складу са Законом и Статутом.
Председник општине је председник Општинског већа.

Hадлежности председника општине:
1) представља и заступа општину,
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине,
3) наредбодавац је за извршење буџета,
4) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава ,
5) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета општине,
6) Одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије,
7) усмерава и усклађује рад Општинске управе,
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине општине,
9) информише јавност о свом раду,
10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа општине онемогућава вршење надлежности општине,
11) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности,
12) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.

 

 

ddd