Јавни Конкурс за организовање спровођења Јавних радова у 2012. годиниНа основу члана 3. Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, број 2900-101-13/2011, у даљем тексту: Споразум, закљученог између Националне службе за запошљавање и општине Сокобања
ОПШТИНА СОКОБАЊА р а с п и с у ј е ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др.).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.
За реализацију програма и мере активне политике запошљавања – Јавни радови, обезбеђена су средства у укупном износу од 3.120.000,00 динара.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПРЕУЗМИ

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује послодавцу - извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима,
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица,
- трошковe спровођења јавних радова и
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од:
- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки месец ангажовања у висини од:
- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;
- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.
Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 90% укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10% средстава након завршетка јавног рада и испуњења уговорних обавеза.
III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
 
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности:
здравствено васпитне активности – превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, послови ажурирања база података и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља – побољшање услова становања, одржавање гробља, зимско одржавање јавне инфраструктуре (тротоари, спортски објекти – базени и сл.) и други послови;

- одржавања и заштите животне средине и природе:
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија – локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
 
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи јединице локалне самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- удружења грађана
са територије општине Сокобања.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе;
- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију);
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области социјалних и хуманитарних делатности;
- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних радова финансира од стране надлежног органа територијалне аутономије, локалне самоуправе или из других извора.
Општина Сокобања и Национална служба за запошљавање Филијала Зајечар задржавају право да траже и друге доказе, релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе у Сокобањи, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.opstinasokobanja.com
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере поднете пријаве за спровођење јавног рада.
Провера поднетих пријава
Општина Сокобања и Национална служба за запошљавање Филијала Зајечар врше проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада, укупан планирани број незапослених лица, или учешће других извора у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале.
Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале и на site-у општине Сокобања даном објављивања Јавног конкурса.
Општина Сокобања и Национална служба за запошљавање Филијала Зајечар задржавају право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврше корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом средстава који је опредељен за реализацију Споразума.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси директор Националне службе за запошљавање филијала Зајечар, уз претходну сагласност председника општине Сокобања.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
 
Председник општине Сокобања, послодавац – извођач јавног рада и директор филијале Националне службе у Зајечару закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- потврда банке о отвореном наменском рачуну
- картон депонованих потписа и
- термин план – уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду.
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.
VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у радном односу  најмање у дужини трајања уговорене обавезе. У случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да, у року од 30  дана од дана престанка радног односа, заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем за простало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;
- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у организационој јединици Националне службе у Сокобањи.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“.
ddd