ЈАВНИ ОГЛАС за издавање локација на платоу код ,,Старог Завода,,

31.05.2018. Обавештење о неуспелом јавном надметању ОВДЕ

На основу члана 5. став 3 Одлуке о монтажним објектима (,,Службени лист општине Сокобања,, број 32/17 и 15/18) Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања(,, СЛ. Лист општине Сокобања,, број 32/17) и Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања,, број 3/18 и 15/18) означених у графичком прилогу број 5, локација број 1- улица Светог Саве -плато код ,,СТАРОГ ЗАВОДА,, Председник општине Сокобања расписује:

 
- ЈАВНИ ОГЛАС -
 
за издавање локација на платоу код ,,Старог Завода,, за постављање остале опреме на површинама јавне намене, предвиђених Планом општег распореда места за постављање остале опреме  на територији општине Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања,, број 3/18 и 15/18) означених у графичком прилогу бр.5 локација број -1  на платоу код ,,Старог Завода,, у Сокобањи и то следећа места:


Локација број 1 – Плато код „Старог Завода“


Сликарски штафелаји
– место број 2 површине до 1м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ – означено у графичком прилогу са Сл1.
Почетна цена за место број 2 износи 432,00 динара по м2 дневно, односно 12.960,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Општине Сокобања тарифа бр. 4  став 1 (,,Службени лист општине Сокобања,, бр.32/17)- екстра зона.
Корак за учешће у нанметању је 50,00 динара по м2 дневно;
Висина депозита за учешће на надметању је 12.960,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;

Кикице за плетење
– место број 3 површине до 1м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ – означено у графичком прилогу са Ки1.
Почетна цена за место број 3 износи 432,00 динара по м2 дневно, односно 12.960,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Општине Сокобања тарифа бр. 4  став 1 (,,Службени лист општине Сокобања,, бр.32/17)- екстра зона.
Корак за учешће у нанметању је 50,00 динара по м2 дневно;
– Висина депозита за учешће на надметању је 12.960,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;

Израда привремених тетоважа
– место број 4 површине до 1м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ – означено у графичком прилогу са Те1.
Почетна цена за место број 4 износи 432,00 динара по м2 дневно, односно 12.960,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Општине Сокобања тарифа бр. 4  став 1 (,,Службени лист општине Сокобања,, бр.32/17)- екстра зона.
Корак за учешће у нанметању је 50,00 динара по м2 дневно;
– Висина депозита за учешће на надметању је 12.960,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;

Хелијум балони
место број 5 површине до 1м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“  означено у графичком прилогу са Хе1.
Почетна цена за место број 5 износи 432,00 динара по м2 дневно, односно 12.960,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Општине Сокобања тарифа бр. 4  став 1 (,,Службени лист општине Сокобања,, бр.32/17)- екстра зона.
Корак за учешће у нанметању је 50,00 динара по м2 дневно;
– Висина депозита за учешће на надметању је 12.960,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;

Сувенири (тезга за продају магнета, сувенира, привезака, шоља)
 место број 6 површине до 2м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“               означено у графичком прилогу са Су1.
Почетна цена за место број 6 износи 432,00 динара по м2 дневно, односно 25.920,00 динара месечно и утврђена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Општине Сокобања тарифа бр. 4  став 1 (,,Службени лист општине Сокобања,, бр.32/17)- екстра зона.
Корак за учешће у нанметању је 50,00 динара по м2 дневно;
– Висина депозита за учешће на надметању је 25.920,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;

-Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.
-Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком
прилогу број 5 Плана.
-Рок трајања закупа површине јавне намене одређује се јавним огласом и не може бити краћи
од 3 месеца ни дужи од 12 месеци.
-Локације ће се издавати за период од 01.06.2018. до 31.08.2018. године путем јавног надметања;

- Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања, дана 21.05.2018. године са почетком у 10.00 сати;

-Административна такса у износу од 1.633,00 динара за учешће у конкурсу за доделу локације за постављање остале опреме на површинама јавне намене (уплата на жиро рачун: 840-742251843-73, позив на број: 97 10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општине Сокобања.
-Јавно надметање ће се одржати по истеку последњег дана објављивања огласа а Оглас се објављује у трајању до 7 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.
-Уколико буде поновљеног поступка, оглашавање траје до три дана а јавно надметање врши се по истеку последењег дана од задњег радног дана када је оглашавање завршено.

Пријава за јавно надметање мора да садржи следеће елементе:
1. податке о подносиоцу пријаве (тачан назив правног лица, његово седиште, матични број, ПИБ и име овлашћеног лица, односно тачан назив радње, име и презиме предузетника и његов матични број и тачну адресу становања),
2. број локације из графичког прилога за коју се лицитира,
3. уредно пуномоћје у писменој форми за лице које ће заступати правно лице или предузетника на јавном надметању које мора бити оверено, потпис овлашћеног лица и печат.
Уз пријаву се прилажу следећи докази:
1. Извод из АПР не старији од три месеца или потврда о регистрацији пољопривредног домаћинства коју издаје надлежн државни орган;
2. Изјаве:
а) о прихватању услова из огласа, ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ
б) да ће се у објекту обављати делатност која је прописана Планом; ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ
3. Доказ о уплати депозита за учешће по јавном огласу
4. Доказ о уплати таксе за подношење пријаве (административна такса);
5. Доказ о измиреним обавезама према Општини по основу локалних изворних прихода (уверење ЛПА- Општинске управе општине Сокобања), у оригиналу или овереној фотокопији;
6. Доказ да није било превременог раскида уговора по раније закљученим уговорима са Општином Сокобања (потврда ЛПА- Општинске управе општине Сокобања), у оригиналу или овереној фотокопији;

-Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.
-Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне уредне, потпуне и благовремене пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако потпише изјаву о прихватању почетне висине закупнине по којој се непокретност може дати у закуп, а уколико не прихвати губи право на враћање депозита.

-Учесници који излицитирају највиши износ на јавном надметању, након завршеног јавног надметања потписују изјаву о прихватању излицитираног износа.
-Учесници који добију локацију путем јавног надметања дужни су да у року од 8 дана од дана одржаног јавног надметања закључе Уговор о закупу са Општином Сокобања.
-Ако лице коме је дата површина јавне намене својом кривицом не закључи уговор у напред наведеном року, Председник општине Сокобања на предлог Службе Општинске управе надлежне за имовинско правне послове, донеће акт о стављању ван снаге акта о давању површине јавне намене у закуп, а наведено лице нема право на повраћај депозита, а затим позвати следећег понуђача који је излицитирао највећи износ да закључи уговор, па ако таквог нема следећег дана понавља поступак давања у закуп површине јавне намене по процедури утврђеној овом Одлуком.
-Учесници који добију локацију путем јавног надметања исту не могу да издају у подзакуп трећим лицима.
-Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована Решењем од стране Председника општине, I број 352-110/2018 од 22.03.2018. године.
-Пријаве се подносе најкасније до 15.00 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 18.05.2018. године, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС  - за издавање места на локацији број -1-Плато код ,,Старог Завода “ - Комисији за спровођење поступка.
-Саставни део Јавног огласа је графички прилог са предложеним локацијама као и обрасци изјава, о прихватању услова из огласа, и изјава да ће се у објекту обављати делатност која је прописана Планом , а исте се могу преузети на сајту општине Сокобања: www.opstinasokobanja.com и писарници општинске управе општине Сокобања.

Преузети ОВДЕ

-Јавни позив биће објављен у локалним средствима јавног информисања, огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.opstinasokobanja.com


I Број: 352-249/2018
У Сокобањи, 11.05.2018. год.
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                         Исидор Крстић

                                                                                              ______________________
ddd