Јавни оглас за издавање места на мермерном шеталишту

На основу члана 5. став 3. Одлуке о монтажним објектима („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17), Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања (,,Сл.лист општине Сокобања,, број 32/17) и  Планом општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 3/18) означених у графичком прилогу број 3, локација број 1 – Мермерно шеталиште, Председник општине Сокобања расписује:

- ЈАВНИ ОГЛАС -
 
за издавање места на мермерном шеталишту за постављање уређаја за печење и продају кокица  и сладоледа на точење,  предвиђених Планом општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 3/18) означених у графичком прилогу број 3, локација број 1 – Мермерно шеталиште и то за следећа места:

Уређаји за печење и продају кокица
1. место број 1, површине до 2м2, улица Митрополита Михаила преко пута улаза у црквено двориште – означено у графичком прилогу са К1.
2. место број 2 површине до 2м2, улица Светог Саве код „Платана“- улаз у централни градски парк – означено у графичком прилогу са К2.
3. место број 3 површине до 2м2, улица Светог Саве код „Старог завода“ – означено у графичком прилогу са К3.
4. место број 4 површине до 2м2, улица Светог Саве код хотела „Турист“  – означено у графичком прилогу са К4.

Сладолед на точење
5. место број 5 површине до 2м2 улица Светог Саве код „Платана“- улаз у централни градски парк – означено у графичком прилогу са С1.

Места за постављање напред наведених уређаја  ће се издавати за период од 01.05.2018. до 30.09.2018. године.

Почетни износ закупнине за запремање простора за постављање уређеја за печење и продају кокица  и сладоледа на точење у екстра зони (мермерно шеталиште) износи 432,00 динара/м2 дневно и одређен је Одлуком о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања тарифни број 4 („Сл.лист општине Сокобања“ број: 32/17).

Висина депозита за учешће на јавном надметању је 26.000,00  (двадесетшестхиљада) динара по локацији - жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: депозит за учешће на јавном надметању, са позивом на број 97-10 094, корисник: буџет општине Сокобања.

Корак учешћа на надметању је 50,00 динара по м2 дневно.

- Административна такса у износу од 1.633,00 динара за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро рачун: 840-742251843-73, позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општине Сокобања.

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 19.04.2018. године са почетком у 10.00 часова.

Јавно надметање  ће се одржати по истеку последњег дана објављивања огласа а Оглас се објављује у трајању до 7 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.
Уколико буде поновљеног поступка,  оглашавање траје до три дана а јавно надметање  врши се по истеку последењег дана од задњег радног дана када је оглашавање завршено.


Пријава за јавно надметање  мора да садржи следеће елементе:
1. податке о подносиоцу пријаве (тачан назив правног лица, његово седиште, матични број, ПИБ и име овлашћеног лица, односно тачан назив радње, име и презиме предузетника и његов матични број и тачну адресу становања),
2. број локације из графичког прилога за коју се лицитира,
3. уредно пуномоћје у писменој форми за лице које ће заступати правно лице или предузетника на јавном надметању које мора бити оверено, потпис овлашћеног лица и печат.

Уз пријаву се прилажу следећи докази:
1. Извод из АПР не старији од три месеца или потврда о регистрацији пољопривредног домаћинства коју издаје надлежн државни орган;

2. Изјаве:
а) о прихватању услова из огласа, ПРЕУЗМИ ОВДЕ
б) да ће се у објекту обављати делатност која је прописана Планом; ПРЕУЗМИ ОВДЕ

3. Доказ о уплати депозита за учешће по јавном огласу
4. Доказ о уплати таксе за подношење пријаве (административна такса);

5. Доказ о измиреним обавезама према Општини по основу локалних изворних прихода (уверење ЛПА- Општинске управе општине Сокобања).;

6. Доказ да није било превременог раскида уговора по раније закљученим уговорима са Општином Сокобања (потврда ЛПА- Општинске управе општине Сокобања).

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне уредне, потпуне и благовремене пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако потпише изјаву о прихватању почетне висине закупнине по којој се непокретност може дати у закуп, а уколико не прихвати губи право на враћање депозита.

За постављање  уређеја за печење и продају кокица  и сладоледа на точење на мермерном шеталишту у Сокобањи прописују се следећи услови:
- Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од стране закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

Учесници који излицитирају највиши износ  на јавном надметању, након завршеног јавног надметања потписују изјаву о прихватању излицитираног износа.

Учесници који добију локацију путем јавног надметања дужни су да у року од 8 дана од дана одржаног јавног надметања  закључе Уговор о закупу са Општином Сокобања.

Ако лице коме је дата површина јавне намене својом кривицом не закључи уговор у напред наведеном року, Председник општине Сокобања на предлог Службе Општинске управе надлежне за имовинско правне послове, донеће акт о стављању ван снаге акта о давању површине јавне намене у закуп, а наведено лице нема право на повраћај депозита, а затим позвати следећег понуђача који је излицитирао највећи износ да закључи уговор, па ако таквог нема следећег дана понавља поступак давања у закуп површине јавне намене по процедури утврђеној овом Одлуком.  
      
  Учесници који добију локацију путем јавног надметања исту не могу да издају у подзакуп трећим лицима. 

          Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована Решењем од стране Председника општине, број  I 352-109/2018 од 22.03.2018. године.

Пријаве се подносе најкасније до 1500 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 18.04.2018. године, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС - за издавање места на мермерном шеталишту“ - Комисији за спровођење поступка.

Саставни део Јавног огласа је  графички прилог са предложеним локацијама као и обрасци изјава, о прихватању услова из огласа, и изјава да ће се у објекту обављати делатност која је прописана Планом , а исте се могу  преузети на сајту општине Сокобања: www.opstinasokobanja.com и писарници општинске управе општине Сокобања. ПРЕУЗМИ ОВДЕ

Јавни позив биће објављен у локалним средствима јавног информисања, огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања  www.opstinasokobanja.com


Број:352-139/2018
У Сокобањи, 11.04.2018. год.            
                                                                                                                              
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
с.р. Исидор Крстић
ddd