НЕУСПЕЛO ЈАВНO НАДМЕТАЊЕ за постављање уређаја за печење и продају кокица и сладоледа на точење

На основу Извештаја Комисије за спровођење поступка за издавање места на мермерном шеталишту за постављање уређаја за печење и продају кокица и сладоледа на точење број 352-139-1/2018 од 19.04.2018. године оглашава се:
.
НЕУСПЕЛИМ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
.
за постављање уређаја за печење и продају кокица и сладоледа на точење
I
Јавно надметање за издавање места на мермерном шеталишту за постављање уређаја за печење и продају кокица и сладоледа на точење одржано дана 19.04.2018. године оглашава се неуспелим на основу Извештаја Комисије за спровођење поступка  за издавање места на мермерном шеталишту за постављање уређаја за печење и продају кокица и сладоледа на точење I Број: 352-139-1/2018 од 19.04.2018. године, из разлога   што све  приспеле пријаве учесника јавног надметања нису формално уредне, односно Пријаве и Изјаве којим се пријављују на Јавни оглас нису правилно и исправно попуњене.
II
Поновљени поступак јавног оглашавања трајаће до три дана, а јавно надметање вршиће се по истеку последњег дана од задњег радног дана када је оглашавање завршено.
III
Оглас објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.opstinasokobanja.com.
 

У Сокобањи дана 19.04.2018. године
I Број:352-139-2/2018
 
             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Исидор Крстић с.р.
ddd