ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ДЕО НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14) и чланом 67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. 64/2015)

ОГЛАШАВА
ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД
ЗА ДЕО НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА
 
Одлука о изради Плана генералне регулације подручја Сокобања објављена је у „Службеном листу општине Сокобања“, број 44/16.
Поновљени јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 13. марта 2018. године до 27. марта 2018. године у згради Општине Сокобања- у скупштинској сали у улици Светог Саве бр.23, сваког радног дана од 9 часова до 13 часова.
План ће бити  доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  поновљеног јавног увида, на званичној  интернет страници општине Сокобања. 
 
ЈАВНА СЕДНИЦА одржаће се 30.03.2018. године са почетком у 13 часова, у згради Општинске управе, у улици Светог Саве бр.23, у скупштинској сали.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе на предложено решење искључиво у писаном облику, Одељењу за урбанизам, стамбено комуналне делатности, грађевинарство и имовинско правне послове Општинске управе општине Сокобања, у току трајања поновљеног јавног увида, закључно са 27.03.2018.године.

Дигитални прилози:

3.1 Регулационо-нивелациони план  ОВДЕ
3.2 Регулационо-нивелациони план  ОВДЕ
5.0 Планирана намена ОВДЕ
 
ddd