Предшколска установа "Буцко" Сокобања - Набавка прехрамбених производа за потребе исхране деце

ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕУЗМИТЕ КОМПЛЕТНУ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Предшколска установа "Буцко" Сокобања позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом за доделу јавне набавке добара чији је предмет: снабдевање Предшколске установе "Буцко" Сокобања прехрамбеним производима за потребе исхране деце у 2011. години по партијама и то:
- Партија 1-намирнице широке потрошње;
- Партија 2-месо;
- Партија 3-воће и поврће и
- Партија 4-млеко и млечни производи.
Предмет јавне набавке се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ( "Службени гласник РС" број 116/08 ) и Правилника о поступку јавне набавке мале вредности.
Понуде се подносе у затвореној коверти овереној печатом препорученом пошиљком или лично на адресу:
Предшколска установа "Буцко" Сокобања, ул. Митрополита Михаила бр. 16., "Понуда за ЈНМВ бр. 404-01/11-не отварати", са назнаком назива и адресом понуђача, овлашћеног лица и броја телефона за контакт на полеђини коверте.

Конкурсна документација - потребни обрасци као и упутство за припремање понуде може се преузети са сајта Општине Сокобања: www.opstinasokobanja.com-javne nabavke.
Понуђач може у писменом облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, од Предшколске установе, најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. Тражење додатних информација или појашњења по овом основу доставља се у писаној форми на адресу Предшколске установе. Рок за одговор у писаном облику или електронским путем свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију је 2 дана од дана пријема захтева за додатне информације.
Понуде се могу поднети најкасније до 21.02.2011. године до 14 сати, односно 15 дана од дана објављивања на сајту Општине и упућеног писаног позива понуђачима. Благовременом понудом ће се сматрати све понуде које, без обзира на начин достављања, стигну наручиоцу до наведеног рока односно 21.02.2011. године до 14 сати. Неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање и неотворене ће бити враћене пошиљаоцу.

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и јавним позивом.
Најповољнији понуђач сматраће се подносилац понуде који је понудио најнижу цену за наведена добра, под условима наведеним у конкурсној документацији.


ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се на дан истека за подношење понуда а то је 21.02.2011. године у 14,30 сати у просторијама наручиоца на адреси која је наведена у овом позиву.
Представници понуђача ће доставити писано овлашћење за учествовање на јавном отварању понуда председнику Комисије непосредно пре почетка поступка отварања.
Комисија за јавне набавке ће у року од 3 дана од дана отварања понуда оценити и утврдити најповољнијег понуђача. Понуда мора важити најмање 60 дана од дана отварања понуде.
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 5 дана од дана јавног отварања понуда.

Особа за контакт Александра Покрајац, тел. 018/830-249.


Наручилац
Директор ПУ "Буцко"
Миладинка Миленковић
ddd