О Г Л А С За прикупљање понуда ради остваривања специјализованих програма које остварује предшколска установа

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЦКО" ,Бр. 60-1029/1-17 oд 26.09.2017. године
ddd
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЦКО"
Са потпуном одговорношћу
Број 60-1029/1-17
Од 26.09.2017. године
С О К О Б А Њ А

У складу са чланом 15. Правилника о врстама, начину остваривања и финансирања, посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа ("Сл. гласник РС" бр. 26/13).
.
Предшколска установа "Буцко" Сокобања,
Митрополита Михаила бр. 16 Сокобања,
Објављује:

О Г Л А С
За прикупљање понуда ради остваривања специјализованих програма које остварује предшколска установа

Планирани програми:
- Специјализовани курс енглеског језика и
- Базични спорт за развој психомоторних способности деце

Предлог програма – понуда, нарочито треба да садржи:
1) теоријски основ програма укључујући претпоставке о схватању детета;
2) циљну групу програма;
3) циљеве, задатке, методе и садржаје васпитно-образовних активности програма;
4) начин организације програма, укључујући место, време остваривања, трајање, број деце која се уписују у групу, планирани број група конкретног програма;
5) квалификације и искуство реализатора;
6) материјале и опрему неопходну за реализацију;
7) цену програма која укључује детаљну структуру трошкова.
8) начин праћења и вредновања програма

Време реализације: радна 2017/2018. година
Трајање: од 30 до 40 минута, једном до два пута недељно.
Корисници: деца узраста од 4 године до поласка у школу.
Рок за подношење понуда по овом огласу је 8 дана од дана објављивања.Све додатне информације могу се добити у Предшколској установи или преко телефона 018/830-249.

ДИРЕКТОР ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Снежана Ковановић
ddd