П О З И В за прикупљање понуда за набавку добара – Израда спољних тезги (2 комада)

Набавка за потребе Пројекта “ Подршка за будућност“- Социјална инклузија, ГИЗ
ddd
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/15,68/15),  лице за ЈН  Општинске управе општине Сокобања, упућује
                                      П О З И В
за прикупљање понуда за  набавку  добара – Израда спољних тезги (2 комада) за потребе Пројекта “ Подршка за будућност“- Социјална инклузија, ГИЗ.
Овај позив се упућује се  непосредно потенцијалним понуђачима и објављује на интернет страници наручиоца www.opstinasokobanja.com.

Позивате се да до 14.05.2018. године до 11,00 часова  факсом на број 018/830-253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица Светог Саве 23, Сокобања у писменој форми, поднесете понуду за Израду спољних тезги (2 комада) за потребе Пројекта “ Подршка за будућност“- Социјална инклузија, ГИЗ.
.
Предмет  набавке је Израдa спољних тезги (2 комада) за потребе Пројекта “ Подршка за будућност“- Социјална инклузија, ГИЗ.
Време израде је ________, (највише 60) дана  од дана пријема наруџбенице.

У понуди се наведи: Укупно понуђена цена у динарима без ПДВ-а.; укупно понуђена цена  у динарима са ПДВ-ом; рок плаћања; назив, адресу и седиште понуђача, име и телефон особе за контакт, матични број понуђача, пиб понуђача, број текућег рачуна понуђача и назив банке,  печат и потпис понуђача.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
У цену морају да буду урачунати сви трошкови које понуђач има у вези  израде и испоруке спољних тезги.

За наручиоца је прихватљив рок плаћања од најмање 10 до највише 45 дана од дана испоруке тезги

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com

У Сокобањи, 25.04.2018. године  
III Брoј: 404-64-2/2018
                                                                                    Лице за ЈН
         Душица Станковић с.р.

Прилози: ОВДЕ
1. Технички опис 
2. Образац понуде 
ddd