П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуга

Пружање логопедских услуга за децу предшколског и школског узраста
ddd
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/15,68/15), начелница Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује

П О З И В
за прикупљање понуда за  набавку услуга -  Пружање логопедских услуга за децу предшколског и школског узраста

Овај позив се објављује на сајту наручиоца www.opstinasokobanja.com
Позивају се понуђачи  доставе понуде до 13.04.2018. године до 12,00 часова  факсом на број 018/830-253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица Светог Саве 23, Сокобања у писменој форми, са назнаком  Пружање логопедских услуга. Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена, неће бити разматрана и биће враћена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Пружање логопедских услуга за децу предшколског и школског узраста, а опис услуга је дат у прилогу позива.
Услуге ће се пружати у просторијама Предшколске установе „Буцко“ и ОШ „Митрополит Михаило“ у Сокобањи.

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом.

Понуђач може да поднесе само једну понуду у писменом облику и она мора бити попуњена и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима.  Уколико постоје исправке, оне морају бити  печатиране и парафиране од стране лица које је потписало понуду.

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по договору, сукцесивно, од -до  и сл.).

Предметна набавка није обликована у више целина (партија).

Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуда мора бити сачињена на српском језику, а цена мора бити изражена у динарима.
У понуди мора да се наведе: Укупно понуђена цена у динарима без ПДВ-а.; укупно понуђена цена  у динарима без ПДВ-а; рок плаћања; назив, адресу и седиште понуђача, име и телефон особе за контакт, матични број понуђача, пиб понуђача, број текућег рачуна понуђача и назив банке,  печат и потпис понуђача.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
У цену морају да буду урачунати сви трошкови које понуђач има у вези набавке.

Рок за извршење посла је 4 месеца и то мај и јун за децу предшколског узраста и јул и август за децу школског узраста,  два дана недељно у трајању од најмање  5 сати  дневно. Број деце који треба обухватити је највише 50 и то како у предшколском тако и у школском узрасту.

Понуђач је у обавези да достави копију дипломе логопеда.
Плаћање се врши на основу достављеног месечног извештаја и испостављеног рачуна.

Понуђач који није изабран обавештава се о изабраном понуђачу на његов изричит захтев.

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com.

У Сокобањи, 05.04.2018.године  
III Брoј :404-58-1/2018
ПРИЛОГ:
- Задаци и програм рада  и 
- Образац понуде.
Начелница Општинске управе
општине Сокобања
Марија Јовановић с.р.
ddd