П О З И В за прикупљање понуда за набавку услугe – Израда акта о процени ризика у обезбеђењу лица, имовине и пословања, путем наруџбенице

Предмет јавне набавке је услуга Израде акта о процени ризика у обезбеђењу лица, имовине и пословања.
ddd
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/15,68/15), и Налога за покретање поступка путем наруџбенице број: III 404-116/2017 од 18.12.2017. године, Лице за јавне набавке, овим путем упућује

П О З И В
за прикупљање понуда за  набавку  услугe – Израда акта о процени ризика у обезбеђењу лица, имовине и пословања,  путем наруџбенице
Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима и објављује се на сајту наручиоца www.opstinasokobanja.com

ПРЕУЗМИ ОВДЕ

 
Предмет јавне набавке је услуга Израде акта о процени ризика у обезбеђењу лица, имовине и пословања.
На основу Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 55%05,71/05,71/05-исправка,101/07,65/08,16/11,68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), Уредбе о ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите („Службени гласник РС“, бр. 98/16) у свему са стандардима SRPS A.1.2003:2017 потребно је Израдити акт о процени ризика у обезбеђењу лица, имовине и пословања, за објекат зграда општине Сокобања у улици Светог Саве 23.

Објекат се налази поред државног пута, у центру града, за објекат се делимично везује зграда основног суда. У истом простору смештене су и зграде Прекршајног суда, Полицијске станице, пореске управе, катастра и Ватрогасна служба.
Зграда има два улаза са северне и јужне стране и састоји  се од приземља и спрата, а испод једног дела објекта је подрум и гаража.

Понуђач је у обавези да актом идентификује ризике и предложи мере техничке и физичко техничке заштите.и то:
1. Ризици општих пословних активности;
2. Ризици по безбедност и здравље на раду;
3. Правни ризици;
4. Ризици од противправног деловања;
5. Ризици од пожара;
6. Ризици од елементарних непогода и других несрећа;
7. Ризици од експлозија;
8. Ризици по животну средину;
9. Ризици у управљању лјудским ресурсима и
10. Ризици у области информационо-комуникационо-телекомуникацијскх система.

Предложене мере треба да

1. Онемогуће неовлаћени приступ објекту;
2. Онемогуће уношење у објекат оружја, експлозивних радиоактивних, биолошких и других опасних предмета и материјала;
3. Спречавају вршење кривичних дела и других идентификованих ризика и
4. Допринесе успостављању контроле спровођења прописаних мера заштите и унутрашњег реда у објекту и деловима објекта под посебним режимом.

Понуђач мора  да достави доказе о испуњености услова и то:
Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања, коју издаје Министарство унутрањих послова.

У понуди цене се  исказују  без и са  ПДВ-ом  и  у  динарима.
Наручилац ће вредновати цену исказану без ПДВ-а.
Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума ''најнижа понуђена цена без ПДВ''.
Плаћање ће се вршити по изради и достављању акта и исправног рачуна у року од најмање 5 дана.
Понуђачи  достављају понуде до 28.12.2017. године до 12,00 часова  факсом на број 018/830-253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком  Акт о процени ризика.
Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће бити разматрана.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и законским и подзаконским актима.

Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима.  Уколико постоје исправке, оне морају бити  печатиране и парафиране од стране лица које је потписало понуду.

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по договору, сукцесивно, од -до  и сл.).

Рок важења понуде је минимално 30 дана.

Понуђач који није изабран обавештава се о издавању наруџбенице на његов изричит захтев.

Контакт особа: Душица Станковић,
У Сокобањи, 18.12.2017.године  
III Брoј :404-116-1/2017
                                                                                   Лице за јавне набавке 
                                                                                     Душица Станковић с.р.
ddd