Позив за прикупљање понуда за набавку услуга – Израда Пројектно-техничке документације за реконструкцију објекта ОШ“Митрополит Михаило“ у Сокобањи

Набавка путем наруџбенице 29.09.2017.
ddd
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/15,68/15), и Налога за покретање поступка путем наруџбенице број: III 404-89/2017 од 29.09.2017. године, Лице за јавне набавке, овим путем упућује
                                   
П О З И В
за прикупљање понуда за  набавку  услуга – Израда Пројектно-техничке документације за реконструкцију објекта ОШ“Митрополит Михаило“ у Сокобањи , путем наруџбенице

Овај позив се објављује на сајту наручиоца www.opstinasokobanja.com

Понуђачи  достављају понуде до 06.10.2017. године до 12,00 часова  факсом на број 018/830-253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица Светог Саве 23, Сокобања у писменој форми, са назнаком  Израда Пројектно-техничке документације за реконструкцију објекта ОШ“Митрополит Михаило“ у Сокобањи.

Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена, неће бити разматрана и биће враћена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом.

Понуђач може да поднесе само једну понуду у писменом облику и она мора бити попуњена и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима.  Уколико постоје исправке, оне морају бити  печатиране и парафиране од стране лица које је потписало понуду.

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по договору, сукцесивно, од -до  и сл.).

Предметна набавка није обликована у више целина (партија).

Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуда мора бити сачињена на српском језику, а цена мора бити изражена у динарима.
У понуди мора да се наведе: Укупно понуђена цена у динарима без ПДВ-а.; укупно понуђена цена  у динарима без ПДВ-а; рок плаћања; назив, адресу и седиште понуђача, име и телефон особе за контакт, матични број понуђача, пиб понуђача, број текућег рачуна понуђача и назив банке,  печат и потпис понуђача.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
У цену морају да буду урачунати сви трошкови које понуђач има у вези јавне набавке, у складу са спецификацијом, која је дата у прилогу позива.
За праћење  реализације набавке наручилац ће обезбедити стручно лице које ће давати налоге и пратити извршење услуге.
Рок за извршење посла је максимално 55 дана.
Техничку документацију доставити Инвеститору у дигиталном (дwг) и аналогном облику.
Сва eвентуално потребна геодетска снимања понуђач сам обезбеђује.
Плаћање се врши на основу овереног извештаја од стране извршиоца услуге и  стручног лица Изабраном понуђачу ће бити издата наруџбеница у року од 3 дана од дана достављања понуда.
Понуђач који није изабран обавештава се о издавању наруџбенице на његов изричит захтев.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ОВДЕ

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com

У Сокобањи, 29.9.2017.године  
III Брoј :404-89 /2017
Лице за јавне набавке
Душица Станковић, с.р
ddd