Јавне набавке

JН извођења радова на изградњи дечијег базена у КОБ „Подина“ .

Јавна набавка велике вредности бр.01/13
ddd
На основу члана 69, члана 70. и члана 72. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 116/08), и Одлуке о покретању поступка брoj 49/1, од 19.02.2013. године

Oрганизација за туризам, културу и спорт. Сокобања
Трг Ослобођења бр.2 Сокобања

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ddd

Набавка услуге - „Преношење на терен пројеката парцелације“

Општинскa управе Општине Сокобања, број ЈНМВ 10/13.
ddd
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ПОКРЕНУЛА ЈЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ :

1. Набавка услуге-  „Преношење на терен пројеката парцелације“ за потребе Општинске управе Општине Сокобања, број ЈНМВ 10/13.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 11.03.2013. ГОДИНЕ ДО 11,00 ЧАСОВА.
ddd

Набавка средстава за одржавање личне и хигијене у просторијама ОТКС Сокобања и КОБ „Подина“

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 02/2013 - ОТКС Сокобања
ddd
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (―Службени гласник РС‖ број 116/2008,  у даљем тексту ЗЈН), члана 6. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (‖Службени гласник РС‖ бр. 50/2009),  члана 2.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС‖ бр.
ddd

Организацијa и извођење једнодневне екскурзије за предшколску установу "Буцко" Сокобања

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ИЗВОЂЕЊЕ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ
ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "БУЦКО" СОКОБАЊА

KOMПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
ddd

Јавна набавке добара: снабдевање Предшколске установе "Буцко" Сокобања прехрамбеним производима за потребе исхране деце у 2013.

Број набавке: 404-01/13
ddd
Наручилац: Предшколска установа "Буцко" Сокобања, ул. Митрополита Михаила бр. 16, тел. 018/830-249, е-mail: vrticbucko@open.telekom.rs.
Предмет: Додела јавне набавке мале вредности добара – прехрамбени производи за потребе исхране деце Предшколске установе "Буцко" Сокобања за календарску 2013. годину. Јавна набавка је обликована у 8 партијa и то:
ddd

Јавна набавка услуга штампе за потребе ОТКС Сокобања

ЈНМВ 01/2013
ddd
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, Oрганизација
за туризам, културу и спорт Сокобања доставља Вам:
ПОЗИВ
за подношење понуде за јавну набавку мале вредности

 
ddd

Набавка услуге смештаја и исхране за потребе Општинске управе Општине Сокобања

Број ЈНМВ 06/13.
ddd
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ПОКРЕНУЛА ЈЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА:

1. Набавка услуге смештаја и исхране за потребе Општинске управе Општине Сокобања, број ЈНМВ 06/13.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 08.02.2013. ГОДИНЕ ДО 11,00 ЧАСОВА.
ddd