Јавне набавке

Прикупљање понуда за набавку радова – Замена цеви за гејање у објекту Суда за прекршаје

11.01.2018. године.
ddd
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број124/12,14/15,68/15), и Налога за покретање поступка путем наруџбенице број: III Број: 404-10/2018 од 11.01.2018. године, Лице за јавне набавке, овим путем упућује

П О З И В
 
ddd

П О З И В за прикупљање понуда за набавку услугe – Израда акта о процени ризика у обезбеђењу лица, имовине и пословања, путем наруџбенице

Предмет јавне набавке је услуга Израде акта о процени ризика у обезбеђењу лица, имовине и пословања.
ddd
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/15,68/15), и Налога за покретање поступка путем наруџбенице број: III 404-116/2017 од 18.12.2017. године, Лице за јавне набавке, овим путем упућује

П О З И В
ddd