Обавештење o потреби израде студије о процени утицаја на животну средину

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
     Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине
   
  О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е
 
Поступајући по поднетом захтеву носиоца пројекта Општине Сокобања, овај Орган управе је дана 26.05.2017.године донео решење да је за ПРОЈЕКАТ  реконструкција постројења за прераду воде за пиће „Царина“ на к.п.бр. 3541/1 у КО Сокобања општина Сокобања, ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА  на животну средину.
Увид у решење и комплетну документацију о спроведеном поступку, заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу остварити у канцеларији бр. 20 Општинске управе општине Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23 радним даном од 12:00 до 14:00 часова, у року од  10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба против овог решења изјављује се надлежном другостепеном органу у року од 10 дана од  дана  објављивања овог обавештења у средствима јавног информисања, а преко овог органа.
Обавештење се објављује на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09).

29.05.2017.година
у Сокобањи                                                                                             
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Марија Жикић
                                                                                                 
ddd