ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ

На основу члана 13. Одлуке  о одређивању  непокретности у јавној својини општине Сокобања  за  социјално становање у заштићеним условима и давање на коришћење одређених непокретности  („Сл. лист општине Сокобања“, број 24/14) и на основу предлога Комисије за доделу станова за социјално становање формиране решењем Скупштине општине Сокобања I бр. 06-48/2017 од 23.10.2017. године, председник Општине Сокобања расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ  СТАНОВА  ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ

За  социјално становање у заштићеним условима даје се на коришћење
- Стан у ул. Николе Пашића бр. 13/21 А;

Период коришћења је до 5 година за кориснике новчане социјалне помоћи који нису  радно способни, односно до 2 године за  кориснике  новчане социјалне помоћи – радно способна, а незапослена лица.

Наведена непокретност даје се на коришћење уз обезбеђење основних услова за становање, без накнаде, као ненамештена.

Трошкове становања (струја, телефон, вода, грејање и друге комуналне услуге и накнаде) као и трошкове текућег одржавања станова сносе корисници права сопственим средствима.
Право на доделу стана на коришћење имају лица и породице са нерешеним стамбеним питањем који су остварили право на новчану социјалну помоћ као облик социјалне заштите у складу са Законом, као трајни облик помоћи.
Породицом у смислу ове Одлуке, сматрају се брачни и ванбрачи друг, деца (брачна, ванбрачна, усвојена и узета на издржавање) и родитељи.

Подносилац захтева нема решено стамбено питање:
- ако он или члан његове породице нема стан или породичну стамбену зграду у својини, односно државни или друштвени стан који користи по основу Уговора о закупу,
- ако он или члан његове породице није отуђио непокретну имовину, стан или породичну зграду у протеклих пет година
Сматра се да је без стана корисник новчане социјалне помоћи, ако он или члан његовог породичног домаћинства нема стан, односно породичну стамбену зграду у својини, односно државни или друштвени стан који користи по основу уговора о закупу и:
1) станује као подстанар;
2) станује у просторијама за привремени смештај које се не могу сматрати станом јер не пружају ни минимум услова за становање, односно за живот човека (шупа, дашчара, таванска и подрумска просторија, магацин и сл.);
3) станује у бесправно подигнутом објекту за који је донето правноснажно решење о рушењу и рушење започето;

УСЛОВИ ЗА ДОДEЛУ СТАНОВА НА КОРИШЋЕЊЕ СУ:
- да је корисник права на новчану социјалну помоћ као облик социјалне заштите;
- да има пребивалиште на територији општине Сокобања дуже од пет година;
- да нема решено стамбено питање;
- да је остварио право првенства на ранг листи;
- да је поднео пријаву на конкурс са потребном документацијом.
  
Број чланова домађинства вреднује се највише до 100 бодова.
Сваки члан домаћинства вреднује се са 20 бодова.

Учесник конкурса је дужан да уз захтев приложи следећу документацију:
- доказ о пребивалишту од Полицијске станице у Сокобањи за све чланове породице;
- извод из матичне књиге рођених за децу;
- извод из матичне књиге венчаних или Уверење Центра за социјални рад, као доказ о ванбрачној заједници;
- уверење о незапослености од Националне службе за запошљавање Сокобања за све пунолетне чланове породице;
- уверење о приходима за све чланове породице - пореско уверење - Министарства финансија- Пореска управа из места рођења и места пребивалишта;
-  уверење да је породица корисник новчане социјалне помоћи из Центра за социјални рад Сокобања;
- уверење о старатељству, усвајању, хранитељству из Центра за социјални рад Сокобања;
-  доказ о стамбеној угрожености Уговор о закупу или оверена Изјава станодавца о давању стана у закуп подносиоцу пријаве са временом трајања закупа или Решење о привременом смештају или Решење о рушењу бесправно подигнутог објекта у коме станује подносилац захтева;
- доказ о инвалидности, сметњама у развоју или болести. Инвалидност се доказује решењем надлежног органа (Фонда ПИО), телесно оштећење, ( Фонда ПИО ), а сметње у развоју и тежа болест, се доказује на основу конзилијарног мишљења лекара здравствене установе у којој се подносилац захтева или члан његовог породичног домаћинства лечи;
- доказ о заједничком домаћинству -  Уверење Центра за социјални рад;
- доказ да подносилац захтева и чланови домаћинства(породице) не поседују стан ни стамбену зграду као и да нису отуђили непокретну имовину, стан или стамбену зграду последњих пет година - Уверење Службе за катастар непокретности из места рођења и места пребивалишта да подносилац пријаве и сви чланови породичног домаћинства нису имали непокретност на своје име од 2013 године до дана издавања уверења као и и оверена Изјава подносиоца пријаве да он и чланови његове породице нису поседовали непокретност у последњих 5 године која није била укњижена и коју су отуђили.
Такође је потребно да достави и оверену изјаву да подносилац пријаве и чланови његове породице немају стан или породичну стамбену зграду у својини, односно државни или друштвени стан који користи по основу Уговора о закупу.
- уверење из Локалне пореске администрације из места рођења и места пребивалишта, за све чланове породице, да ли су или нису, у последњих 5 година, били обвезници пореза на имовину.

Под последњих 5 година сматрају се године (2013, 2014, 2015, 2016 и 2017).
Сва поднета документа морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији и не смеју бити старија од три месеца рачунајући од дана објављивања јавног конкурса.


Пријаве се подносе Комисији за доделу станова за социјално становање (у даљем тексту: Комисија), поштом или на писарници Општинске управе општине Сокобања у затвореној коверти са назнаком “За конкурс за  давање непокретности  за  социјално становање у заштићеним условима  не отварати до истека конкурса” на адресу Светог Саве 23 Сокобања.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса, односно најкасније до 28.05.2018. године.
Непотпуне пријаве неће бити разматране.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће неотворене бити враћене подносиоцу.

Првенство у решавању стамбених потреба на одређено време остварује се највећим бројем бодова на листи реда првенства.

Ако два или више социјално угрожених лица имају исти број бодова, предност у решавању стамбене потребе има подносилац захтева који је остварио већи број бодова по основу члана 10. Одлуке  о одређивању  непокретности у јавној својини општине Сокобања за социјално становање у заштићеним условима и давање на коришћење одређених непокретности.


Критеријуми за утврђивање реда првенства одређују су:
- категорија социјално угрожених лица,
- стамбена угроженост,
- инвалидност, телесно оштећење и здравствено стање,
- број чланова породичног домаћинства.

Бодовање ће се извршити на следећи начин:
1. Категорија социјалне угрожености обезбеђује до 100 бодова:
- корисници новчане социјалне помоћи - радно непособна лица ....................100 бодова
- корисници новчане социјалне помоћи  незапослена, а радно способна лица  50 бодова
    
2. Стамбена угроженост обезбеђује до 100 бодова.
Станује као подстанар
- 30 и више година ................................................................................................100 бодова
- 20 и више година ................................................................................................. 80 бодова
- 10 и више година ................................................................................................. 50 бодова
- 5 и више година ....................................................................................................30 бодова

Користи просторије као привремени смештај ............................................. …..50 бодова - Станује у бесправно подигнутом објекту за који је донето правноснажно решење о рушењу и рушење започето....................................................................................50 бодова
     
3. Инвалидност и  телесно оштећење подносиоца захтева или члана његовог породичног домаћинства вреднују се до 100 бодова.
- губитак радне способности .......................................................................... 100 бодова
- телесно оштећење 80-100% ............................................................................ 60 бодова
- телесно оштећење 50-79% …...........................................................................40 бодова
- телесно оштећење до 49% ….............................................................................20 бодова
- домаћинство са дететом са сметњама у развоју (телесно инвалидна или интелектуално инвалидна).................................................................................................................30 бодова
- домаћинство са болесним чланом породице ( малигне болести, интракранијални тумори, теже болести крви и крвотворних органа, инсулин зависни дијабетисм елитус,  хронична бубрежна инсуфицијенција на дијализи и после трансплантације, теже урођене и стечене мане, тежи облик астме, хронична неспецифична болест плућа, активна туберкулоза, системске аутоимуне болести, тежи облици поремећаја метаболизма, склероза, прогресивна неуромишићна обољења, епилепсија, тежи душевни поремећаји и друга тешка обољења)......................................................50 бодова

4. Број чланова домађинства вреднује се највише до 100 бодова.
Сваки члан домаћинства вреднује се са …............................................................20 бодова.

Бодовање се неће вршити по критеријумима за које нису приложени одговарајући докази.

Комисија ће објавити предлог листе реда првенства, на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и огласној табли Центра за социјални рад Сокобања у року од 20 дана од дана закључења конкурса.

Сваки учесник Конкурса може уложити приговор у року од 8 дана од дана објављивање предлога листе реда првенства.

Комисија је дужна да одлучи по приговору најкасније у року од осам дана од дана подношења приговора.

Комисија ће након одлуке о приговорима, огласити листу реда првенства коначном и објавити је на начин утврђен чланом 16. став 3. Одлуке  о одређивању  непокретности у јавној својини општине Сокобања  за  социјално становање у заштићеним условима и давање на коришћење одређених непокретности.

На основу коначне листе реда првенства Председник општине Сокобања ће донети одлуку о додели стана на коришћење на одређено време лицу које је остварило приоритетно место на ранг листи.

Против одлуке о додели стана на коришћење учесник конкурса ће моћи да поднесе приговор у року од осам дана, Општинском већу општине Сокобања. Одлука Општинског већа донета по приговору је коначна.

На основу коначне одлуке, закључиће се Уговор о додели стана на коришћење на одређено време а којим ће се регулисати међусобна права и обавезе, између Општине и лица у стању социјалне потребе, којем је стан дат на коришћење.

Уговор из предходног става ће потписати Председник општине Сокобања, уз сагласност Правобраниоца општине Сокобања.

Уговор о додели престаје да важи и пре истека уговореног рока, ако корисник или чланови његове породице, стекну у својину стан или породичну стамбену зграду, односно ако изгубе право на новчану социјалну помоћ  као облик социјалне заштите и у другим случајевима предвиђеним уговором о додели стана.

Корисник је дужан да сваке године доставља доказ  да нису стекли  у својину стан или породичну стамбену зграду - Уверење Службе за катастар непокретности из места рођења и места пребивалишта и Уверење из Локалне пореске администрације из места рођења и места пребивалишта.

Корисници стана добијеног у складу са одредбама Одлуке о одређивању  непокретности у јавној својини општине Сокобања  за  социјално становање у заштићеним условима и давање на коришћење одређених непокретности, не могу стан откупити, заменити, отуђити или уступити другом лицу на коришћење.

Закупац стана је дужан да стан, заједничке просторије, уређаје у згради и земљиште које служи за редовну употребу зграде, користи рационално и наменски на начин којим неће ометати и угрожавати остале станаре.

По истеку рока на који је Уговор о закупу закључен, закупац стана дужан је да преда стан Комисији у стању у којем је примљен узимајући у обзир промене до којих је дошло услед редовне употребе стана.


I Број: 360-23/2018
у Сокобањи, 27.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић
ddd