ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора - трибина школског игралишта у Сокобањи

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82,  I Број: 361-26-2/2016 од 01.12.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб - испод трибина школског игралишта у Сокобањи, упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за давања у закуп пословног простора   у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи

Даје се у закуп пословни простор ,  у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи  у површини од 14,02м2, а састоји се од једне просторије и мокрог чвора, у јавној својини општине Сокобања, по  поступку јавног надметања.
Почетна цени за давање у закуп је 1.169,30 динара по м2 месечно.
Пословни простор  се налази у I зони.
Пословни простор даје се на период од 5 година, а намена је за угоститељску делатност.
Висина лицитационог корака износи 50,00 динара по м2 месечно.
Цена закупа усклађиваће се по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате закупа, рачунајући 9,5 еура по м2 месечно.
Висина депозита износи 40.000,00 динара.
Право учешћа имају сва правна лица и предузетници која немају дуг према локалној самоуправи (Локална пореска администрација).

Пријава за јавно надметање мора да садржи:
● име, презиме, адреса и ЈМБГ за физичко лице тј. назив, седиште, ПИБ и матични број за правна лица и предузетнике  (копија решења из АПР);
● доказ о измиреним дуговањима према општини Сокобања- Уверење о измиреним обавезама из ЛПА;
● доказ о уплати депозита;
● доказ о уплати таксе за учешћа на јавном надметању.

Јавна лицитација ће се одржати дана 09.12.2016. године у Општинској управи општине Сокобања, ул. Светог Саве 23 – канцеларија бр. 15  са почетком у 12,00 часова;
- Пријаве се подносе најкасније до 10,00 часова,  на дан  заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања;
- Уколико пријава не садржи све потребне податке  комисија исту неће прихватити;
- Учесник који излицитара пословни простор дужан је да у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев за  закључење уговора о закупу;
- Уколико не испоштују дати рок сматраће се да су одустали од лицитираног пословног простора и  расписује се нова лицитација за пословни простор;
-Учесник који добије пословни простор на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита;
-Уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању  по моделу  97 са позивом на број 10-094, корисник буџет општине Сокобања.

У Сокобањи, 01.12.2016.године                                                                            
I Број 361- 26-3/2016

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.opstinasokobanja.com

             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
        Душица Станковић с.р.
ddd