ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора , у ул. Светог Саве бр. 7- Ресторан „АДА“у Сокобањи

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82,  I Број: 361-18-2/2016 од 24.08.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора ,  у ул. Светог Саве  бр. 7- Ресторан „АДА“, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за давања у закуп пословног простора ,  у ул. Светог Саве  бр. 7- Ресторан „АДА“у Сокобањи


Даје се у закуп пословни простор ,  у ул. Светог Саве  бр. 7- Ресторан „АДА“у Сокобањи  у површини од 50м2, а састоји се од кухиње, сале и мокрог чвора, у јавној својини општине Сокобања, по  поступку јавног надметања.
Почетна цени за давање у закуп је 617,05 динара м2 месечно.
Пословни простор  се налази у II зони.
Пословни простор даје се на период од 3 годинe, а намена је за угоститељску делатност.
Висина лицитационог корака износи 30,00 динара по м2 месечно.
Висина депозита износи 30.000,00 динара.
Право учешћа имају сва правна лица, предузетници и физичка лица која немају дуг према локалној самоуправи (Локална пореска администрација).

Пријава за јавно надметање мора да садржи:
● име, презиме, адреса и ЈМБГ за физичко лице тј. назив, седиште, ПИБ и матични број за правна лица и предузетнике  (копија решења из АПР);
● доказ о измиреним дуговањима према општини Сокобања- Уверење о измиреним обавезама из ЛПА;
● доказ о уплати депозита;
● доказ о уплати таксе за учешћа на јавном надметању.

Јавна лицитација ће се одржати дана 01.09.2016. године у сали Скупштине општине Сокобања  са почетком у 12,00 часова;
- Пријаве се подносе најкасније до 10,00 часова,  на дан  заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања;
- Уколико пријава не садржи све потребне податке  комисија исту неће прихватити;
- Учесник који излицитара пословни простор дужан је да у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев за  закључење уговора о закупу;
- Уколико не испоштују дати рок сматраће се да су одустали од лицитираног пословног простора и  расписује се нова лицитација за пословни простор;
-Учесник који добије пословни простор на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита;
-Уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању  по моделу  97 са позивом на број 10-094, корисник буџет општине Сокобања.

У Сокобањи, 24.08.2016.године                                                                            
III Број 361- 18-3/2016

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.opstinasokobanja.com
            

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
        Душица Станковић
ddd