ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са чланом 54-57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14)
.
ОГЛАШАВА
ЈАВНИ УВИД
НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ

.
Одлука о изради Плана генералне регулације за насеље Трубаревац објављена је у „Службеном листу општине Сокобања“, број 22/15.
Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 12. децембра 2017. године до 11. јануара 2018. године у згради Општине Сокобања- у скупштинској сали у улици Светог Саве бр.23, сваког радног дана од 9 часова до 15 часова.
План ће бити  доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној  интернет страници општине Сокобања.
.
ЈАВНА СЕДНИЦА одржаће се 22.01.2018. године са почетком у 13 часова, у згради Општинске управе, у улици Светог Саве бр.23, у скупштинској сали.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе на предложено решење у писаној форми Одељењу за урбанизам, стамбено комуналне делатности, грађевинарство и имовинско правне послове Општинске управе општине Сокобања, у току трајања јавног увида, закључно са 11.01.2018.године.
.
 
1.Текстуални део ОВДЕ
2. План регулације површина јавних намена 1 ОВДЕ
3. План регулације површина јавних намена 2 ОВДЕ
4. План регулације површина јавних намена 3 ОВДЕ
5. Планирана намена површина ОВДЕ
6. Заштита простора ОВДЕ
7. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре 1 ОВДЕ
8. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре 2 ОВДЕ
9. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре 3 ОВДЕ
ddd