Јавно надметање - издавање локација за оглашавање и рекламирање на мермерном шеталишту

На основу Решења председника Општине Сокобања I број:352-63/2016 од 24.03.2016.године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката на мермерном шеталишту, оглашава

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -
за издавање локације за постављање мањих монтажних објеката за оглашавање и рекламирање предвиђених Програмом постављања мањих монтажних објеката на мермерном шеталишту број 355-2/2016 од 29.01.2016.године.
За постављање мањих монтажних објеката за оглашавање и рекламирање – пано табли одређује се укупно 19 (деветнаест) локација  предвиђених Програмом постављања мањих монтажних објеката на мермерном шеталишту

– Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања, дана 15.04.2016.године са почетком у 10.30 часова;

За постављање мањих монтажних објеката за оглашавање и рекламирање – пано табли на мермерном шеталишту у Сокобaњи  прописују се следећи услови:

- Мањи монтажни објекти за оглашавање и рекламирање морају бити самостојећи, а могу бити једнострани или двострани. За постављање мањих монтажних објектата за оглашавање и рекламирање није дозвољено користити друге објекте, дрвеће, цветне и зелене површине.   Максималне димензије површине за рекламирање или оглашавање износе (60x90)cm по једној страни објекта.
- Правна лица и предузетници који обављају делатност у пословним објектима на мермерном шеталишту могу за постављање мањих монтажних објектата за оглашавање и рекламирање користити простор мермерног шеталишта испред сопственог пословног простора, до границе мермерног шеталишта која је Програмом запремања простора мермерног шеталишта у Сокобањи утврђена као граница коришћења простора мемерног шеталишта испред сопственог пословног простора у угоститељске сврхе (летње баште). Правна лица и предузетници који желе да по овом основу користе простор мермерног шеталишта испред сопственог пословног простора дужни су да пре постављања мањег монтажног објекта за оглашавање и рекламирање поднесу захтев за постављање мањег монтажног објекта Општинској управи општине Сокобања и закључе Уговор о закупу.
- Правна лица и предузетници који обављају делатност у пословним објектима на мермерном шеталишту, а који већ користе простор мермерног шеталишта испред сопственог пословног простора у друге сврхе (летње баште и сл.), могу постављати мање монтажне објекте за оглашавање и рекламирање испред сопственог пословног простора на начин описан у претходном ставу, без подношења посебног захтева.
- Правна лица и предузетници који обављају делатност у пословним објектима на мермерном шеталишту могу уступити простор мермерног шеталишта испред сопственог пословног простора за постављање мањих монтажних објектата за оглашавање и рекламирање другим правним лицима и предузетницима, на начин описан у  Програму.
- Испред сопственог пословног простора дозвољено је постављање једног мањег монтажног објектата за оглашавање и рекламирање.Учесници лицитације који излицитирају локације дужни су да се придржавају  облика и димензија мањих монтажних објеката на којима се може вршити оглашавање и рекламирање. Сагласност на димензије, спољни изглед и материјале израде ових мањих монтажних објеката даје Општинска управа општине Сокобања;
- Мањи монтажни објекти за оглашавање и рекламирање не могу користити електричну енергију;
- Право учешћа имају правна и физичка лица која имају регистровану делатност на територији општине Сокобања  и која немају дуг према општини Сокобања и индиректним корисницима (ОТК, Народна библиотека, Дирекција за урбанизам и изградњу - Сокобања) по основу јавних прихода;
- Почетни износ накнаде за запремање простора за постављање мањих монтажних објеката у екстра зони износи 103,00 динара по локацији дневно, и одређен је Одлуком о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања у Тарифном броју 4. став 1. тачка 5(а); (б); (ц) и (д) („Сл.лист општине Сокобања“ број: 24/15).
- Корак учешћа на надметању је 10,00 динара по локацији дневно;
- Висина гарантованог износа за учешће на јавном надметању је 10.000,00 динара по локацији.

Пријава за јавно надметање за постављање мањих монтажних објеката за рекламирање – пано табли  мора да садржи следеће елементе:

- име, презиме, адресу и ЈМБГ за физичко лице, тј. назив, адресу и седиште правног лица, односно предузетника (копија решења из АПР);
- означење локације из графичког прилога за коју је учесник на јавном надметању заинтересован са описом намене локације;
- доказ о уплати гарантованог износа  за учешће на јавном надметању;
- доказ о испуњености услова за право пречег закупа (уколико постоји).

Уколико пријава не садржи све потребне податке или се јасно не назначи локација  и опис намене локације за коју се врши пријава комисија исту неће прихватити.
Пријаве се подносе најкасније до 1500 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања.
Учесници који добију локацију путем јавног надметања дужни су да у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев за постављање мањег монтажног објекта и мањег монтажног објекта за рекламирање – пано табли и закључе Уговор о закупу.
Учесници који добију локацију путем јавног надметања исту не могу да издају у подзакуп трећим лицима.
У случају непоштовања рока за подношење захтева за постављање објекта, сматраће се да је учесник на јавном надметању одустао од закупа предметне локације и биће расписано ново јавно надметање за ту локацију, на коме не могу на учествују (лицитирају) лица која  су путем јавног надметања већ добила неку од локација, а у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања нису поднела захтев за коришћење простора мермерног шеталишта за постављање мањих монтажних објеката за оглашавање и рекламирање и закључила уговор о закупу.
Учесник који добије локацију на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита и право да учествује на свакој наредној лицитацији за коришћење мермерног шеталишта за постављање мањих монтажних објеката за оглашавање и рекламирање коју расписује Општинска управа општине Сокобања у текућој години.
Уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: гарантовани износ за учешће на јавном надметању за постављање мањих монтажних објеката или гарантовани износ за учешће на јавном надметању за постављање мањих монтажних објеката за рекламирање, и позивом на број 97-10 094, корисник: буџет општине Сокобања.
На јавним површинама изван простора мермерног шеталишта (прва, друга и трећа зона) дозвољено је постављање мањих монтажних објекта за оглашавање и рекламирање, уз претходно прибављену сагласност Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и грађевинарство Општинске управе општине Сокобања. Захтев за сагласност обавезно садржи:
- назив, адресу и седиште правног лица, односно предузетнике (копија решења из АПР);
- опис локације на којој се жели поставити монтажни објектат за оглашавање и рекламирање;
- изглед, димензије и материјал израде мањег монтажног објекта за оглашавање и рекламирање.

Приликом разматрања захтева, надлежни орган Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и грађевинарство Општинске управе општине Сокобања дужан је да води рачуна о условима из става 8. Програма, као и да постављање мањег монтажног објекта за оглашавање и рекламирање не угрожава несметано кретање и безбедност пешака и других учесника у саобраћају, као и пословање других правних лица и предузетника.
Након одобрења захтева, а пре постављања мањег монтажног објекта за оглашавање и рекламирање, подносилац захтева дужан је да уплати гарантовани износ у висини од: 3.000,00 динара за прву зону, 1.500,00 динара за другу зону и 500,00 динара за трећу зону, поднесе доказ о уплати депозита и закључи уговор.

Накнада за постављање монтажних објекaта за оглашавање и рекламирање у првој, другој и трећој зони износи:

- у првој  зони: 35,00 динара по локацији дневно
- у другој зони: 17,00 динара по локацији дневно
- у трећој зони:   6,00 динара по локацији дневно

Уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: гарантовани износ за постављање мањег монтажног објекта за оглашавање и рекламирање и позивом на број 97-10 094, корисник: буџет општине Сокобања.
Накнада за постављање монтажних објеката за оглашавање и рекламирање плаћа се до 15-ог у месецу за предходни месец на основу задужења надлежног органа.
За постасвљање летњих башти из тарифног броја 4. став 1. алније  1. тачка 3. Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Сокобања, поставиће се ограде, које ће дефинистаи простор унутар кога ће се постављати летње баште.
Ограде ће за потребе ограђивања летњих башти прибавити Општинска управа општине Сокобања за све корисније лењих башти који закључе уговору о закупу.  

Саставни део Јавног позива је графички прилог локација. ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ ОВДЕ.

III Број 355-2/2016
У Сокобањи, 05.04.2016. године                                                                             
                                
                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
          Татјана Колоња Богдановић
ddd