Јавно надметање - издавање локација за постављања мањих монтажних објеката на мермерном шеталишту

На основу Решења председника Општине Сокобања I број:352-63/2016 од 24.03.2016.године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката на мермерном шеталишту, оглашава
ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -
за издавање локација за постављања мањих монтажних објеката предвиђених Програмом постављања мањих монтажних објеката на мермерном шеталишту број: 355-2/2016 од 29.01.2016.године.

Јавно надметање спровешће се за следеће локације:
• Локација за уметника потретисту…………………………………...1 локација
• Локација за уметника - „ tattoo „ мајстора………………………… .1 локација
• Локација за апарат за кокице………………………………………...4 локације
• Локација за „плетење у коси – кикице“……………………………..1 локација
• Локација за сладолед на точење……………………………………..1 локација
• Локација за уметника – сликање спрејем…………………………...1 локација
• Улични забављачи……………………………………………………2 локације

– Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања, дана 15.04.2016.године са почетком у 10.00 часова;

Пријава за јавно надметање мора да садржи:

● име, презиме, адресу и ЈМБГ за физичко лице, тј. назив, адресу и седиште правног лица, односно предузетника (копија решења из АПР);
● означење локације из графичког прилога за коју је учесник на јавном надметању заинтересован са описом намене локације;
● доказ о уплати гарантованог износа  за учешће на јавном надметању;
● доказ о испуњености услова за право пречег закупа (уколико постоји).

Уколико пријава не садржи све потребне податке или се јасно не назначи локација  и опис намене локације за коју се врши пријава комисија исту неће прихватити.      

За постављање мањих монтажних објеката на мермерном шеталишту у Сокобањи прописују се следећи услови:

- За обављање делатности на  свим локацијама  дозвољено је коришћење електричне енергије, а закупац који жели да користи електричну енергију за рад уређаја, дужан је да исту обезбеди у складу са условима испоручиоца електричне енергије (снабдевача) и уз сагласност Општинске управе општине Сокобања.
- За обављање делатности под редним бројем 7 није предвиђена локација већ се само подразумева закуп 1м2 на мермерном шеталишту.
Право учешћа имају правна и физичка лица која испуњавају услове прописане Законом о промету роба и Правилником о минималним техничким условима за промет робе и која немају дуг према општини Сокобања и индиректним корисницима (ОТК, Народна библиотека, Дирекција за урбанизам и изградњу - Сокобања) по основу јавних прихода;
- Правна и физичка лица и предузетници  - учесници на јавном надметању са референцама о обављању предметне делатности, који су измирили све обавезе из претходног става, имају право пречег учешћа у јавном надметању у 2016. години, на начин да учесници на јавном надметању без права пречег учешћа могу учествовати на јавном надметању у 2016. години, тек након што се исцрпи листа учесника са правом пречег учешћа. Референце у обављању предметне делатности доказују се овереном копијом најмање једног уговора о закупу простора на јавним површинама за обављање предметне делатности са општином Сокобања у последње три године. Доказ о испуњености услова за право пречег закупа подноси се уз пријаву за јавно надметање.
- У првом кругу јавног надметања, сваки учесник на јавном надметању може излицитирати само једну локацију.
- Почетни износ накнаде за запремање простора за постављање мањих монтажних објеката у екстра зони износи 411,00 динара/м2 дневно, и одређен је Одлуком о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања у Тарифном броју 4. став 1. тачка 1(а) („Службени лист општине Сокобања“ број 24/15).
- Корак учешћа на надметању је 50,00 динара/м2 по локацији;
- Висина гарантованог износа за учешће на јавном надметању је 35.000,00 (тридесетпетхиљада) динара по локацији.
Пријаве се подносе најкасније до 1500 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања.
Учесници који добију локацију путем јавног надметања дужни су да у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев за постављање мањег монтажног објекта и закључе Уговор о закупу.
Учесници који добију локацију путем јавног надметања исту не могу да издају у подзакуп трећим лицима.
У случају непоштовања рока за подношење захтева за постављање објекта, сматраће се да је учесник на јавном надметању одустао од закупа предметне локације и биће расписано ново јавно надметање за ту локацију, на коме не могу на учествују (лицитирају) лица која  су путем јавног надметања већ добила неку од локација, а у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања нису поднела захтев за коришћење простора мермерног шеталишта за постављање мањих монтажних објеката и закључила уговор о закупу.
Учесник који добије локацију на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита и право да учествује на свакој наредној лицитацији за коришћење мермерног шеталишта за постављање мањих монтажних објеката коју расписује Општинска управа општине Сокобања у текућој години.
Уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: гарантовани износ за учешће на јавном надметању за постављање мањих монтажних објеката и позивом на број 97-10 094, корисник: буџет општине Сокобања.


Саставни део Јавног позива је графички прилог локација. ПРЕУЗМИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ ОВДЕ

III Број: 355-2/2016
У Сокобањи, 05.04.2016. године              
                        
           
                                                                                      
         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
        Татјана Колоња Богдановић
ddd