О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребнапроцена утицаја пројекта базна станица мобилне телефоније „NI4239_01 ZA_Сокобања_Центар“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Одељење за привреду  и
локални економски развој
Број: III 04 501-51/2017
Датум: 01.02.2018.год.
С О К О Б А Њ А
 
Општинска  управа  општине Сокобања , Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине, на основу члана  29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број  135/04 и 36/09) објављује:
                             
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу да није потребна процена утицаја  пројекта  базна станица мобилне телефоније  „NI4239_01 ZA_Сокобања_Центар“  планиране на стамбено-пословном објекту у улици Трг ослобођења бр.1  на к.п.бр. 5239/1 у  КО Сокобања, носиоца пројекта   „VIP Mobile“  д.о.о. улица Милутина Миланковића 1ж из Београда
Предузеће „Кодар инжењеринг“ д.о.о. из Београда, улица Аутопут за Загреб 41и, по овлашћењу носиoцa пројекта  „VIP Mobile“   д.o.o. улица Милутина Миланковића 1ж из Београда  Ов. бр.335/09 од 05.03.2009.године, обратило се захтевом овом органу управе, ради одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта доградње базне станице мобилне телефоније „NI4239_01 ZA Сокобања Центар“ постављене на стамбено-пословном објекту у улици Трг ослобођења бр.1  на к.п.бр. 5239/1 у  КО Сокобања.
Након спроведеног поступка Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине је дана 30.01.2018.године донело решење да за предметни пројеката није потребна процена утицаја на животну средину.
У циљу обавештења заинтересоване јавности текст решења објављује се у целости:
Општинска  управа  општине Сокобања, Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине, на основу члана  10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број  135/04 и 36/09) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта доградње базне станице мобилне телефоније  „NI4239_01 ZA Сокобања Центар“  „VIP Mobile“    д.о.о., постављене на стамбено-пословном објекту у улици Трг ослобођења бр.1  на к.п.бр. 5239/1 у КО Сокобања, спроведеном по захтеву „VIP Mobile“   д.о.о из Београда, улица Милутина Миланковића 1ж, од 18.10.2017.године, доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 
I УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат доградње базне станице мобилне телефоније  „NI4239_01 ZA Сокобања Центар“ (додавање двосекторског система LTE1800) „VIP Mobile“   д.о.о., планиране на стамбено-пословном објекту у улици Трг ослобођења бр.1  на к.п.бр. 5239/1 у  КО Сокобања, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

II  Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да при доградњи и редовном коришћењу објекта  примени следеће мере и услове заштите животне средине:
- приликом постављања двосекторског система LTE1800 и рада радио-базне станице поштује и спроводи мере прописане Стручном оценом оптерећења животне средине,
- након доградње базне станице изврши прво мерење нивоа електромагнетног поља у околини антенског система базне станице, и то на нивоу најизложенијих спратова унутар предметног објекта, као и унутар стамбених објеката у окружењу,
- врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице у складу са законом и другим прописима,
- доставља податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу, односно  Агенцији  за заштиту животне средине Републике Србије и Општинској управи општине Сокобања – инспекцији за заштиту животне средине  у року од 15 дана од дана извршеног мерења.

III  Налаже се носиоцу пројекта  да ово решење дâ на увид код техничког прегледа  објекта.

IV  Налаже се носиоцу пројекта да, у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке I овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О б р а з л о ж е њ е

Предузеће „Кодар инжењеринг“ д.о.о. из Београда, улица Аутопут за Загреб 41и, по овлашћењу носиoцa пројекта  „VIP Mobile“   д.o.o. улица Милутина Миланковића 1ж из Београда  Ов. бр.335/09 од 05.03.2009.године, обратило се захтевом овом органу управе, ради одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта доградње базне станице мобилне телефоније „NI4239_01 ZA Сокобања Центар“ постављене на стамбено-пословном објекту у улици Трг ослобођења бр.1  на к.п.бр. 5239/1 у  КО Сокобања.
Уз захтев је приложена следећа документација:
- овлашћење  дато предузећу Кодар инжењеринг д.о.о. из Београда, да у име предузећа  „VIP Mobile“ д.о.о. из Београда, улица Милутина мИланковића 1ж, подноси захтеве, преузима готова решења, да се одриче права на жалбу на преузето Одобрење за изградњу и предузима све потребне радње у циљу прибављања свих дозвола неопходних за изградњу радио базних станица „VIP Mobile“ д.о.о. (Ов. бр.335/09 од 05.03.2009.године);
- графички приказ микро и макро локације;
- уговор о закупу, број 870 од 03.01.2014.године ;
- стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „NI4239_01 ZAСокобања_Центар“, коју је израдила Лабораторија „W-LINE“ из Београда, аутопут за Загреб 41и ( број ЕМ-2017-318/SО),
- додатак стручне оцене о процени утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније „NI4239_01 ZAСокобања_Центар“, коју је израдила Лабораторија „W-LINE“ из Београда, аутопут за Загреб 41и ( број ЕМ-2017-318/SО).
Након разматрања  поднетог захтева, достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 12. „Инфраструктурни пројекти“- тачка 13 Листе II („Службени гласник РС“, број 114/08), Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине је тражило допуну захтева дана 25.10.2017.године. Пре истека рока за допуну захтева тражено је продужење рока за допуну захтева од додатних 30 дана од стране подносиоца захтева, што је надлежни орган и одобрио. Након  достављене допуне констатовано је да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање. Уз допуну захтева достављено је и решење  Агенције за привредне регистре БД 98092/2017 од 22.11.2017.године којим је извршена промена забележби тако што предузеће за трговину и услуге Кодар инжењеринг д.о.о. престаје припајањем привредном друштву Енергомонтажа д.о.о. за пројектовање и изградњу енергетских и телекомуникационих објеката, Београд-Земун , Аутопут за Загреб 22  и овлашћење за наставак поступка бр. А21435 од 05.12.2017.год.
Овај орган је утврдио да је издато решење о употребној дозволи за стамбену зграду на к.п.бр. 5239/1 у  КО Сокобања, број 351-120/2011-02 од 12.07.2011. године од Одељења за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство Општинске управе општине Сокобања, а да је чланом 144. Закона о планирању и изградњи   („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81//2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014)  предвиђено да за посебну врсту објеката где спадају  типски кабинети базних станица и носачи  са антенама на постојећим зградама, није потребно прибављати акт надлежног органа за градњу.
Поступајући сходно одредбама члана 10. Став 1 и 2 Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине  је обавестило заинтересоване органе, организације и јавност и обезбедило доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није извршио увид у предметни захтев.
Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе , као и стручну оцену  оптерећења  животне средине у локалној зони предметне базне станице са резултатима  испитивања постојећег интензитета  електромагнетне емисије на предметној локацији, овај орган управе је утврдио разлоге за доношење овог решења и то:
- локација предметног  пројекта се налази у самом центру Сокобање и належе на амбијентални простор мермерног шеталишта а у непосредном окружењу налази се више објеката који уживају претходну заштиту као непокретна културна добра, односно према информацији о локацији  намењена је за становање тип апартмански туризам, те је у складу са одредбама Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања (“Службени гласник РС“, број 104/09), окарактерисана као зона повећане осетљивости;
- у оквиру стамбеног објекта на адреси Трг ослобођења 1 , постоје активне инсталације система DCS1800 и UMTS2100 базне станице  оператера „Vip mobile“ d.o.o.; антенски систем  је тросекторски за системе DCS1800/UMTS2100, који се састоји од  укупно три панел антене  произвођача Kathrein типа 742236; висина база антена од тла износе 16,8 m у свим секторима и системима;за покривање  у опсезима DCS1800 и UMTS2100 користи се базна станица произвођача  Nokia модел Nokia Flexi Distributed, RBS  опрема се налази на носачу RBS  кабинета на равном делу кровне површине;
- у оквиру постојеће базне станице опеартера „Vip mobile“ d.o.o. планира се додавање двосекторског система LTE1800, за покривање  у наведеном опсегу  користиће се базна станица NSN Flexi, као и постојећа панел антена типа К742236; планирани азимути антена остају непромењени и износиће  20ᵒ/150ᵒ/270ᵒ; висина  база антена остаје непромењена и износи 16,8 m од нивоа тла, у свим секторима; планирани механички/електрични титлови износиће 0ᵒ/4ᵒ, 0ᵒ/4ᵒ и 0ᵒ/4ᵒ, респективно по секторима; планирана конфигурација примопредајника у новом систему LTE1800 износиће 1+1+1, параметри постојеће базне станице и антенског система у опсезима DCS1800/UMTS2100 остају непромењени;
- у оквиру предметне локације налази се инсталација базне станице мобилног оператера „Теленор“ д.о.о. која је обухваћена стручном оценом оптерећења;
- максимално дозвољене вредности интензитета електричног поља прописана Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09) за предметну базну станицу износи 16.8 V/m за GSM900 систем, 23.4 V/m за DCS1800 односно 24.4 V/m за UMTS2100 систем; на основу прорачуна електромагнетне емисије унутар и у околини предметног објекта из Стручне оцене оптерећења, може се закључити да је ниво електромагнетне емисије која потиче од планиране базне станице оператера „Vip mobile“ d.o.o., на местима на којима се може наћи човек, испод референтних нивоа које прописује Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима;
- предметна базна станица окарактерисана је као извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса, решењем Министарства заштите животне средине, број 532-04-00016/2017-02 од 02.08.2017.године; на основу обављених испитивања постојећег оптерећења извршеног 02.08.2017.године, документованог у Извештају о испитивању електромагнетног зрачења који се налази у прилогу Стручне оцене, вредности електромагнетног поља у испитној тачки Т2 за UMTS2100 систем предметне базне станице, превазилази 10% референтних вредности прописаних Правилником о границама излагања  нејонизујућим зрачењима, што потврђује да је у питању извор од посебног интереса;
- имајући у виду расположиве податке о карактеристикама пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите утврђеним диспозитивом овог решења и Стручном оценом оптерећења животне средине, не очекују се значајни негативни утицаји пројекта на окружење са становишта заштите животне средине од нејонизујућих зрачења у току коришћења предметног пројекта.
Заинтересовани органи и организације биће обавештени у писаној форми о донетом решењу, а јавност преко Јавног предузећа РТВ „СОКО“ из Сокобање као и  званичног сајта општине Сокобања (www.opstinasokobanja.com) и објављивањем на огласној табли Општинске управе општине Сокобања.
Уколико носилац пројекта поступи у складу са условима утврђеним тачком II диспозитива овог Решења и уколико се испоштују мере и услови заштите животне средине предвиђене  Стручном оценом оптерећења животне средине (Поглавље 7), рад базне станице за мобилну телефонију неће значајније угрозити животну средину, односно ниво електромагнетног зрачења ће бити у границама дозвољеног.
Имајући у виду наведено,  Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине, на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а примено одредаба члана 10. Став 4 и 6 Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09) и члана 136. Закона о општем управном поступку  („Службени гласник РС“, број 18/16), одлучио је као у диспозитиву овог решења.
За захтев за одлучивање о потреби  процене утицаја на животну средину плаћена је прописана  републичка административна такса у износу од 2.010,00 динара –тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12,47/13-усклађени дин.изн., 65/13-др,закон, 57/14-усклађени дин.изн., 45/15-усклађени дин.изн., 83/15, 112/15, 50/16-усклађени дин.изн, 61/17-усклађени дин.изн. и 113/17).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења носилац пројекта може изјавити жалбу другостепеном органу у року од 15 дана од дана обавештења о доношењу решења, а преко овог органа. Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења надлежном другостепеном органу у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, а преко овог органа.
Решено у Одељењу за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине Сокобања, дана 30.01.2018.године, под бројем III 04 501-51/2017 .

ДОСТАВИТИ:
1.Подносиоцу захтева
2.Инспекцији за заштиту животне средине
2.Архиви
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА, Марија Жикић
Обрадила, Ружица Јоцић                
ddd