Обавештење процена утицаја на животну средину

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

                    О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Поступајући по поднетом захтеву носиоца пројекта Општине Сокобања, овај Орган управе је дана 05.09.2016. године донео решење о томе да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта изградње и реконструкције локалног цевовода у улицама Алексе Маркишића, Немањиној, Вука Караџића и Његошевој на к.п.бр. 5761,5118,5119,5120, 5772, 4718 и 5769 у КО Сокобања на територији општине Сокобања.
Увид у решење и комплетну документацију о спроведеном поступку, заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу остварити у канцеларији бр. 20 Општинске управе општине Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23 радним даном од 12:00 до 14:00 часова, у року од  10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Жалба против овог решења изјављује се надлежном другостепеном органу у року од 10 дана од  дана  објављивања овог обавештења у средствима јавног информисања, а преко овог органа.

Обавештење се објављује на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09).
ddd