ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

Република Србија
Општинска управа
Општине Сокобања
Број: службено
Дана: 06. 09. 2016. године
СОКОБАЊА
ОБАВЕШТЕЊЕ
   ЗА КОРИСНИКЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

СВИ КОРИСНИЦИ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК дужни су да до 31.10.2016. године доставе потврде о редовном школовању  (из основне или средње школе) за  школску 2016/2017. годину за сву децу школског узраста за коју примају дечији додатак.

Недостављање потврде о редовном школовању, у наведеном року,  има за последицу обуставу исплате дечијег додатка у складу са чл. 17. Закона о финансијској подршци породици са децом  ("Сл. гласник РС", бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и чланом 30. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006, 107/2006, 51/2010, 73/2010 и 27/2011 - одлука УС).

Потврде се достављају Општинској управи општине Сокобања, ул. Светог Саве 23, непосредно преко писарнице -канцеларија бр. 7, или канцеларија бр. 10 или путем поште.

На полеђини потврде дужни су да упишу име, презиме и пребивалиште подносиоца захтева за дечији додатак.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
 НАЧЕЛНИК
Марија Јовановић
ddd