Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА реконструкције постројења за припрему воде за пиће „Царина“

Општинска  управа  општине Сокобања, Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине, на основу члана  29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број  135/04 и 36/09) дана 04.05.2018.године објављује:
                             
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
1. Даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА реконструкције постројења за припрему воде за пиће „Царина“ на к.п.бр. 3541/1 у КО Сокобања у Сокобањи која је израђена у свему према одредбама Закона о процени утицаја на животну средину и другим прописима.

2. Носилац пројекта је дужан да спроведе мере заштите животне средине предвиђене Студијом о процени утицаја из тачке 1 овог решења, а нарочито:
а) у току извођења пројекта:
- сви радови на реконструкцији и рушењу треба да буду адекватно и квалитетно изведени, манипулативне површине током рушења и реконструкције објеката просторно ограничити, снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно опремљеним просторима, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да изврши санацију, односно ремедијацију загађења земљишта, у случају просипања  мањих количина уља, горива, адитива и сл., неопходно је извршити хитну санацију и остале мере предвиђене Студијом под тачком 8.1;

б) у току рада пројекта:
- услед рада предметног постројења у границама прихватљивости и заштите животне средине, примењиваће се све мере заштите предвиђене законом и техничким нормама у овој области, као и мере прописане решењима надлежних органа и институција;

в) по престанку рада Пројекта:
- да на адекватан начин са локације уклони сав отпадни материјал (чврст отпад, секундарне сировине, отпадне воде идр.) који се у моменту престанка рада Пројекта затекне на локацији, и друге материјале, као и сва средства за рад, уређаје и инсталације који могу представљати ризик за животну средину;

г) да спроводи  мере за спречавање удеса, одговора на удес  и за отклањање последица удеса у току извођења, у току рада и по престанку рада Пројекта а које су дефинисане у Студији под тачком 8.3.

3. Носилац пројекта је дужан да за сваку количину отпада који се генерише обављањем делатности по извршеној карактеризацији и категоризацији доставља Министарству заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије Документ о разврставању  отпада и Документ о преузимању отпада-секундарне сировине, а на основу Правилника о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина („Службени  гласник РС“, бр. 55/01).

4. Носилац пројекта је дужан да у року од две године од дана добијања ове сагласности  да отпочне са извођењем пројекта.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

По захтеву носиоца пројекта Општине Сокобања, број  III 04 501-12/2018, од 08.03.2018.године за давање сагласности на Студију о процени утицаја на  животну средину ПРОЈЕКТА реконструкције постројења за припрему воде за пиће „Царина“ на к.п.бр. 3541/1 у КО Сокобања у Сокобањи, надлежни орган за заштиту животне средине Општинске управе општине Сокобања спровео је Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), предвиђени поступак, у коме је обезбеђено учешће заинтересованих органа, организација и заинтересоване јавности.
Решењем Одељења за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство Општинске управе општине Сокобања број III 04 501-12/2018, од 16.03.2018.године образована је Техничка комисија за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постројења за припрему воде за пиће „Царина“ на к.п.бр. 3541/1 у КО Сокобања у Сокобањи , која је између осталог, испитала Студију о процени утицаја и с обзиром да није било примедби  заинтересованих органа, организација и заинтересоване јавности, и након законом утврђеног спроведеног поступка, о свом раду овом органу доставила извештај  дана 20.04.2018. године са оценом предметне Студије о процени утицаја и предлогом да се на исту дâ сагласност.
На основу  спроведеног поступка и предлога Техничке комисије, одлучено је као у диспозитиву.
Решено у Одељењу за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине Сокобања под бројем  III 04 501-12/2018 дана  27.04.2018.године.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред надлежним судом у року од 15 дана од дана пријема овог решења, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку.
ddd