Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Одељење за привреду, локални економски развој
и заштиту животне средине


          О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е


Обавештава се јавност да је носилац пројекта, Телеком Србија, предузеће за телекомуникације а.д. из Београда, Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА базне станице за мобилну телефонију „Језеро“ - NI143 NIU143, Сокобања на к.п. бр. 4462 у К.О. Језеро на територији општине Сокобања.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу остварити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта у канцеларији бр. 18 Општинске управе  општине Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23, радним даном од 12:00 до 14:00 часова, а мишљења о поднетом захтеву могу доставити надлежном органу у року од 10 дана од дана  објављивања овог обавештења.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека из става 2. овог обавештења, на  основу поднете документације и достављених мишљења, донети решење о томе да ли је потребна или није потребна израда Студије о процени утицаја наведеног пројекта на животну средину.

Обавештење се објављује на основу члана 10. става 1. Закона о  процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09 ).


09.08.2017.године
у Сокобањи                                                                            
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Марија Жикић
ddd