Јавни позиви

Конкурс за подршку старт-ап бизниса у пољопривреди и туризму

На основу Уговора о додели бесповратних средстава број 81220212 између општине Сокобања и Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ у оквиру Програма иницијатива за инклузију од 29.11.2017. године

ОПШТИНА СОКОБАЊА

расписује
 
ddd

Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА реконструкције постројења за припрему воде за пиће „Царина“

Општинска  управа  општине Сокобања, Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине, на основу члана  29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број  135/04 и 36/09) дана 04.05.2018.године објављује:
ddd

КОНКУРС за израду урбанистичко-архитектонског решења уређења кеја реке Моравице са приобалном зоном туристичког садржаја у Сокобањи

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко–архитектонског конкурса („Службени гласник РС“, бр. 31/2015), расписује

КОНКУРС
ddd

Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Одељење за привреду, локални економски развој
и заштиту животне срединеО  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е


ddd

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са чланом 54-57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14)
.
ОГЛАШАВА
ЈАВНИ УВИД
ddd

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

20.10.2017.године

У складу са чланом 3. и чланом 4. Одлуке о су/финансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Сокобања (Сл.лист општине Сокобања бр.46/16 и 19/17)

ОПШТИНА СОКОБАЊА
расписује
ddd