Јавни позиви

Јавни позив за јавно надметање ради давања у закуп непокретности за продају сладоледа на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи

На основу члана III. Одлуке о давању у закуп непокретности за продају сладоледа на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи, „Службени лист општине Сокобања бр. 12/17), председник општине Сокобања оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ddd

ЈАВНИ ПОЗИВ за јавно надметање ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи

На основу члана 3. Одлуке о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи, I број:361-14/2017 од 12.04.2017. године, председник општине Сокобања оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ddd

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за издавање локација за постављање покретних – привремених објеката – рекламних табли на мермерном шеталишту

На основу Решења председника Општине Сокобања I Број: 352-96-2/2017 од 10.05.2017. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање  покретних – привремених објеката – рекламних табли  на мермерном шеталишту у Сокобањи

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -
 
ddd

Јавни позива за давање у закуп пословног простора у ул. Светог Саве бб на кп.бр. 5351/3 у КО Сокобања

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Светог Саве бб,  I Број: 361-308-2/2017 од 17.05.2017. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Светог Саве бб у Сокобањи, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ddd

Оглас о неуспелом јавном надметању

На основу Извештаја Комисије за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи I Број: 361-19-2/2017 од 15.05.2017. године оглашава се
 
НЕУСПЕЛИМ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

 
ddd

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14)
ОГЛАШАВА
РАНИ ЈАВНИ УВИД
ddd

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14)
ОГЛАШАВА
РАНИ ЈАВНИ УВИД
ddd