Јавни позиви

Јавни позива за давање у закуп пословног простора у ул. Светог Саве бб на кп.бр. 5351/3 у КО Сокобања

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Светог Саве бб,  I Број: 361-308-2/2017 од 17.05.2017. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Светог Саве бб у Сокобањи, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ddd

Оглас о неуспелом јавном надметању

На основу Извештаја Комисије за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи I Број: 361-19-2/2017 од 15.05.2017. године оглашава се
 
НЕУСПЕЛИМ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

 
ddd

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14)
ОГЛАШАВА
РАНИ ЈАВНИ УВИД
ddd

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14)
ОГЛАШАВА
РАНИ ЈАВНИ УВИД
ddd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ на територији општине СОКОБАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ
О
ЈАВНОМ УВИДУ
ПОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
на територији општине  СОКОБАЊА


ЈАВНИ УВИД  ЋЕ БИТИ ОДРЖАН У ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СО-е СОКОБАЊА У КАНЦЕЛАРИЈИ БР. 20 У ТРАЈАЊУ ОД 08.03.2017.ГОД. ДО 15.03.2017. ГОД.


ddd

ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора - трибина школског игралишта у Сокобањи

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82,  I Број: 361-26-2/2016 од 01.12.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб - испод трибина школског игралишта у Сокобањи, упућује
ddd