Ј А В Н И  П О З И В за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији Општине Сокобањa

Поступак доделе јавног уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, бр. 6/2019
.
ddd

07.05.2019. Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ

 

На основу чл. 9. став 7. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 104/2016 и 95/2018), чл. 10. став 1., чл. 11. став 1. тачка 6), чл. 22. и чл. 35. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016, у даљем тексту: ЗЈППК), члана 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», бр. 68/15, 41/18, 44/18 и 83/18) и члана 2. 3. и 4. Одлуке о јавном превоза путника на територији општине Сокобања (''Сл.лист општине Сокобања'', бр 49/2016), а у вези са  Концесионим актом за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији Општине Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', бр. 40/2018), Општина Сокобања -Општинска управа општине Сокобања Светог Саве 23 Сокобања,  расписује

Ј А В Н И  П О З И В

за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији Општине Сокобања- поступак доделе јавног уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, бр. 6/2019

 

1. Расписује се Јавни позив за прикупљање понуда за избор најповољнијег учесника за давање концесије за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији Општине Сокобања на период од 5 година- поступак доделе јавног уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, бр. 6/2019.

2. Предмет концесије је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Сокобања, у целини, једном приватном партнеру. Услуга се пружа на територији општине Сокобања, у обиму наведеном у конкурсној документацији. Уговор се закључује на период од 5 година.

3. Право достављања понуда по јавном позиву има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);

1.2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75.ст.1тач. 2) Закона);

1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75.ст.1.тач.4) Закона);

1.4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

(чл.75.ст 2. Закона);

1.5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)- Решење о издавању лиценце за домаћи линијски превоз , (чл. 17. Закона о превозу путника у друмском саобраћају) коју издаје Министарство надлежно за послове саобраћаја (чл. 28. Закона)

 

4. Градски и приградски превоз путника обављаће се на сталним линијама које су ближе дефинисане конкурсном документацијом, заједно са бројем полазака и повратака, километражом и другим елементима.

 

5. Обављање јавног линијског превоза путника поверава се на период од 5 година и биће ближе регулисанo закључењем јавног уговора о поверавању обављања делатности градског и приградског превоза путника на територији Општине Сокобања, којим ће бити регулисан и поступак раскида уговора пре истека времена на који је закључен и права и обавезе које из тога проистичу. Спроводи се поступак без претквалификације, у складу са чланом 35-41. ЗЈППК.

 

6. Средства за обављање градског и приградског линијског превоза путника на територији Општине Сокобања обезбеђују се у буџету Општине Сокобања. Превоз је бесплатан и доступан свим категоријама становништва, са напоменом да првенство у превозу имају ученици основне школе на територији Општине Сокобања.

 

7. Понуђач коме буде додељен уговор мора исти испуњавати  у свему у складу са позитивним законским и другим прописима, актима општине, Концесионим актом за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији Општине Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', бр. 40/2018), конкурсном документацијом и закљученим јавним уговором.

 

8. Понуђач је, поред испуњавања обавезних услова за учешће у поступку из члана 75. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дужан да докаже испуњење финансијских, стручних, техничких, личних и еколошких услова за обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Општине Сокобања која се поверава јавним уговором, и то:

а) доказ у погледу испуњавања финансијских услова

1. да је понуђач у претходне три године (2015, 2016. и 2017. године) имао пословни приход не мањи од 84.000.000 динара, што се доказује извештајем о бонитету који издаје Агенција за привредне регистре, са билансом успеха и билансом стања, а који садржи податке за 2015, 2016. и 2017. године.

2. да рачун понуђача није био у блокади у  периоду  од 01.01.2017. године до дана објављивања јавног позива, што се доказује копијом уверења/потврде НБС.

б) докази у погледу испуњавања стручних услова:

1. Да има искуство у обављању линијског (градског и приградског) превоза путника најмање  3 године  пре дана објављивања јавног позива, односно да у истом периоду има закључена најмање 3 (три) уговора чији је предмет линијски (градски и приградски) превоз путника на територији града, односно јединице локалне самоуправе, као изабрани понуђач или члан групе понуђача, односно члан конзорцијума, од чега најмање 2 уговора о ЈПП са или без елемената концесије, а што се доказује достављањем фотокопија уговора.

2. Да понуђач поседује систем квалитета ISO 9001-систем управљања квалитетом и ОHSAS 18001- здравље и безбедност на раду, што се доказује достављањем копије сертификата ISO 9001 и ОHSAS 18001.

в) доказ у погледу испуњавања техничких услова:

1. Да у власништву, закупу или лизингу има, односно користи минимум 8 аутобуса, од чега 7 аутобуса која имају 44-54 седишта за седење и 1 мали аутобус-минибус, који има од 20 до 25 места за седење, као и возила у резерви са истим бројем седишта- један аутобус и 1 мали аутобус-минибус, што се доказује очитаним саобраћајним дозволама. Уколико као власник возила у саобраћајној дозволи није наведен понуђач или члан конзорцијума, потребно је доставити уговор о закупу или уговор о лизингу за то/та возило/а (за возила у власништву није потребно достављати доказе које се односе на основ стицања) и фотокопије регистрационих налепница за возила.

2. Да у власништву или закупу има Аутобуску станицу у Сокобањи или други одговарајући уређен простор у граду који садржи,  простор за издавање возних карата и других превозних исправа и давање обавештења о превозу у површини од најмање 6м2; чекаоницу од минимум 20м2; гардеробу; јавни санитарни чвор са текућом водом; простор за полазак и долазак аутобуса и уређај за видео-надзор. Доказ је поседовни лист или уговор, оверен од стране нотара или надлежног суда. Уколико је основ коришћења пословног простора ,другог одговарајућег, уговор о закупу, исти мора да буде закључен на период од пет година и три месеца, уколико је закључен после објављивања јавног позива.   

3. У погледу објекта за одржавање возила, потребно је да понуђач има у својини или у закупу или да користи по основу уговора о сервисирању и одржавању аутобуса, на територији општине Сокобања, радионицу повришине мин. 500м2, са минимум три канала, дужине најмање 12м, ширине најмање 0,80м  дубне најмање 1,50м што се доказује одговарајућом поседовном листом, уговором, овереним од стране нотара или надлежног суда. Уколико је основ коришћења радионице уговор о закупу, исти мора да буде закључен на период од пет година и три месеца, уколико је закључен после објављивања јавног позива. Уколико је основ коришћења уговор о сервирању и одржавању, исти не мора бити оверен.

4. Да је, у складу са чланом 92. Закона о заштити потрошача (''Сл. гласник РС'', бр. 62/2014, 6/2016-др. закон и 44/2018 - др.закон) обезбедио коришћење бесплатног телефонског броја за давање информација везаних за ред вожње и осталих услуга које превозник треба да пружа- што се доказује уговором са једним од оператера из области телекомуникације који пружају услуге на територији Републике Србије.

г) доказ у погледу испуњавања личних услова- да има најмање 9 лица у радном односу на неодређено или одређено време од којих  8- возача аутобуса са ''D'' категоријом и да има 1 запослено лице образовног профила – аутомеханичар за вршење дневне контроле техничке исправности возила, а што се доказује фотокопијом уговора о раду и фотокопијом oбразаца ''М-А'' (потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање) за возаче и аутомеханичара, фотокопије возачких дозвола за возаче; сведочанство или диплома за аутомеханичара (фотокопија).

 

д) доказ у погледу испуњавања еколошких услова- да понуђач поседује систем квалитета ISO 14001- систем управљања заштитом животне средине, што се доказује достављањем копијом сертификата ISO 14001.

 

8а. Понуђач уз понуду прилаже и оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 300.000,00 динара без ПДВ, издату од стране пословне банке, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Понуђач уз понуду прилаже и оригинално писмо о намерама за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла  у износу од 800.000,00 динара без ПДВ, издато од стране пословне банке. Изабрани понуђач је у обавези да при ступању на снагу уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 800.000,00 динара без ПДВ. Више о средствима обезбеђења наведено је у конкурсној документацији.

 

9. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.

р.бр. Елементи критеријума пондери
1. Понуђена цена До 84
2. Старост возила до 16
Укупно:   100

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА  –    до 84 пондера:

Пропорционални однос између најниже понуђене цене и конкретно понуђене цене која се пондерише, у односу на 76 пондера, по формули:

Бп = 84 x Цнп/Цп

Бп – број пондера

Цнп – цена најнижа понуђена

Цп – цена понуђена која се пондерише

      2. СТАРОСТ ВОЗИЛА до 16 пондера;

а. За возило произведено пре 2003. године, по возилу–0 пондера

б. За возило произведено од 2003. до 2006. године, по возилу–0,5 пондер

в. За возило произведено од 2007. до 2010. године, по возилу- 1 пондер

г. За возило произведено од 2011. до 2014. године, по возилу- 1.5 пондер

д. За возило произведено од 2015. године и млађе, по возилу- 2 пондера

 

10. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о поништају поступка давања концесије, 30 дана, а почиње да тече даном истека рока за достављање понуда. Давалац концесије ће у року од три дана од истека рока за доношење одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о поништају поступка давања концесије, послати исту сваком понуђачу путем електронске поште и без одлагања је објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници www.opstinasokobanja.com, што се има сматрати доставом обавештења о исходу поступка.

 

11. Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у складу са законом којим се уређују јавне набавке. Свако лице које је заинтересовано за учешће или које учествује у поступку доделе јавног уговора може Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права током поступка, у роковима рописаним у Закону о јавним набавкама, а против одлука јавног тела које спроводи поступак. Рок за подношење захтева за заштиту права против одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о поништају поступка давања концесије износи 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Јавни уговор о концесији не може се потписати пре истека мировања, који  износи 15 дана од дана достављања одлуке о избору најповољније понуде сваком понуђачу у поступку и по испуњености других услова, у складу са прописима и актима. Адреса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки је: Влада Републике Србије, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Немањина 22-26, Београд.

 

12. Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију у просторијама Општинске управе Сокобања, ул. Светог Саве 23, у канцеларији бр. 15, радним данима у времену од 8 до 14 часова. Конкурсна документација се може преузети након достављања

доказа о уплати износа од 1.000,00 динара на текући рачун број 840-745151843-03, модел 97 –са позивом на број 10-094, са назнаком – откуп конкурсне документације

Увид у Конкурсну документацију се може обавити у просторијама Општинске управе Сокобања, ул. Светог Саве 23, у канцеларији бр. 15, радним данима у времену од 8 до 14 часова, уз достављање доказа о уплати износа од 800,00 динара на текући рачун број 840-745151843-03, модел 97 –са позивом на број 10-094, са назнаком – увид у конкурсну документацију.

 

Сва додатна обавештења у вези са преузимањем или увидом у конкурсну документацију могу се добити у канцеларији бр. 15,  на број телефона 018/830-173, лок. 615. Особа за контакт: Душица Станковић.

 

13. Јавни позив је објављен у ''Службеном гласнику РС'', бр. 2 /2019 дана 16.01.2019. године, као и у средству јавног информисања дневне новине Курир дана 17.01.2019. године,  на интернет страници Општине Сокобања и на Порталу јавних набавки. Рок за достављање понуда je 18.03.2019. године до 10 часова. Понуде се достављају лично или путем поште у затвореним ковертама са назнаком: ''ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈСКОГ (ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ) ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТЕРСТВУ СА ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ, БР. 1/2019- НЕ ОТВАРАТИ'', на адресу: Општина Сокобања, ул. Светог Саве 23. На полеђини обавезно написати: назив понуђача, адресу понуђача, број телефона, особу за контакт. Понуде морају да буду на српском језику и ћириличком писму, осим у оном делу понуде где подаци морају да се унесу на латиничном писму (регистарске ознаке возила и сл.).

 

14. Јавно отварање понуда Комисија ће извршити истог дана по истеку рока за достављање понуда у 11 часова у просторијама Општине Сокобања, ул. Светог Саве  23 канцеларија број 15. Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда при чему мора имати овлашћење оверено и потписано од стране овлашћеног лица.

Број: 404-16-4/2019-01

Сокобања, 10.01.2019. године

Стручни тим за припрему пројекта о поверавању обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Сокобања, по моделу јавно-приватног партнерства са или без елемената концесије и обављања осталих послова –

Комисија за спровођење поступка јавно-приватног партнерства са елементима концесије за избор приватног партнера за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског

 

ddd