ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп пословног простора у комплексу спортских базена „Подина“

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора  у комплексу спортских базена „Подина“,  I Број 361- 4-2/2019 од 31.05.2019. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у комплексу спортских базена „Подина“, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

 за давање у закуп пословног простора  у комплексу спортских базена „Подина“ и то следећих објеката са баштама:

 

 

овршина пословног простора је  212,4 м2 и састоји се од једног простора површине 42,40 м2 са припадајућом баштом од 170 м2.

-Објекат је прикључен на водовод, канализацију и нисконапонску мрежу.

-Почетна цена за давање у закуп је 2.105,53  динара по м2 месечно.

-Пословни простор даје се на период од 21.06.2019. године до 10. септембра 2019. године.

- Намена:  продаја топлих и хладних напитака.

- Висина лицитационог корака износи 50,00 динара по м2 месечно.

- Висина депозита износи 447.213,83 динара.

-Право учешћа имају правна лица и предузетници који немају дуг према локалној самоуправи (Локална пореска администрација).

 

 

 • Објекат бр. 2 -  Киоск са баштом означен на графичком прилогу 2 са ПО 1.

 

- Површина пословног простора је  34 м2 и састоји се од једне просторије површине 4 м2 са припадајућом баштом од 30м2.

-Објекат је прикључен на водовод, канализацију и нисконапонску мрежу.

-Почетна цена за давање у закуп је  2.105,53 динара по м2 месечно.

-Пословни простор даје се на период од 21.06.2019. године до 10. септембра 2019. године.

-Намена: продаја палачинки.

-Висина лицитационог корака износи 50,00 динара по м2 месечно.

-Висина депозита износи 71.587,91 динара.

-Право учешћа имају правна лица и предузетници који немају дуг према локалној самоуправи (Локална пореска администрација).

 

 

 • Објекат бр. 3 -  Киоск са баштом означен на графичком прилогу 2 са ПО 2.

 

овршина пословног простора је  34м2 и састоји се од једне просторије површине 4м2 са припадајућом баштом од 30м2.

-Објекат је прикључен на водовод, канализацију и нисконапонску мрежу.

-Почетна цена за давање у закуп је  2.105,53 динара по м2 месечно.

-Пословни простор даје се на период од 21.06.2019. године до 10. септембра 2019. године.

- Намена: продаја пецива.

-Висина лицитационог корака износи 50,00 динара по м2 месечно.

-Висина депозита износи 71.587,91 динара.

-Право учешћа имају правна лица и предузетници који немају дуг према локалној самоуправи (Локална пореска администрација).

 

 

 • Објекат бр. 4 -  Киоск са баштом означен на графичком прилогу 2 са ПО 3.

 

овршина пословног простора је  34м2 и састоји се од једне просторије површине 4м2 са припадајућом баштом од 30м2.

-Објекат је прикључен на водовод, канализацију и нисконапонску мрежу.

-Почетна цена за давање у закуп је  2.105,53 динара по м2 месечно.

-Пословни простор даје се на период од 21.06.2019. године до 10. септембра 2019. године.

-Намена:  продају пица.

-Висина лицитационог корака износи 50,00 динара по м2 месечно.

-Висина депозита износи 71.587,91 динара.

-Право учешћа имају правна лица и предузетници који немају дуг према локалној самоуправи (Локална пореска администрација).

 

 

 • Објекат бр. 5 -  Киоск са баштом означен на графичком прилогу 2 са ПО 4.

 

овршина пословног простора је  68м2 и састоји се од једне просторије површине 8м2 са припадајућом баштом од 60м2.

-Објекат је прикључен на водовод, канализацију и нисконапонску мрежу.

-Почетна цена за давање у закуп је  2.105,53 динара по м2 месечно.

.-Пословни простор даје се на период од 21.06.2019. године до 10. септембра 2019. године.

- Намена: продају роштиља.

-Висина лицитационог корака износи 50,00 динара по м2 месечно.

-Висина депозита износи 143.175,80  динара.

-Право учешћа имају правна лица и предузетници који немају дуг према локалној самоуправи (Локална пореска администрација).

 

 

 • Објекат бр. 6 -  Киоск са баштом означен на графичком прилогу 2 са ПО 5.

 

овршина пословног простора је  19м2 и састоји се од једне просторије површине 4м2 са припадајућом баштом од 15м2.

-Објекат је прикључен на водовод, канализацију и нисконапонску мрежу.

-Почетна цена за давање у закуп је  2.105,53 динара по м2 месечно.

-Пословни простор даје се на период од 21.06.2019. године до 10. септембра 2019. године.

-Намена:  Продају крофница.

-Висина лицитационог корака износи 50,00 динара по м2 месечно.

-Висина депозита износи 40.005,00  динара.

-Право учешћа имају правна лица и предузетници који немају дуг према локалној самоуправи (Локална пореска администрација).

      

 

 

Пријава за јавно надметање мора да садржи:

 

 •  назив, седиште, ПИБ и матични број за правна лица, за предузетнике - име и презиме предузетника, адреса, ПИБ и матични број  (копија решења из АПР-а);
 • пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
 • доказ о измиреним дуговањима према општини Сокобања - Уверење о измиреним обавезама из ЛПА – оригинал или оверена копија;
 • доказ о уплати депозита (уплатница или извод), уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању  по моделу  97 са позивом на број 10-094, корисник буџет општине Сокобања.
 • изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза приликом потписивања уговора и то бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница.  Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у висини месечне закупнине, са роком важења 15 дана дуже од назначеног периода издавања непокретности. Менично овлашћење треба да гласи на општину Сокобања. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију менице;

 

 •  доказ о уплати административне таксе у износу од 1665.00 динара. Уплата се врши на уплатни рачун 840-742251843-73 , позив на број 97 10-094, прималац општина Сокобања


Јавна лицитација ће се одржати дана 20.06.2019. године у сали Скупштине општине Сокобања са почетком у 13,00 часова;
- Пријаве се подносе најкасније до 10,00 часова  дана 20.06.2019. год.  преко писарнице Општинске управе општине Сокобања;

 

 

- Уколико пријава не садржи све потребне податке комисија исту неће прихватити;

- Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују;

- Учесник који излицитара пословни простор дужан је да у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања поднесе захтев за закључење уговора о закупу;
- Уколико не испоштују дати рок сматраће се да су одустали од лицитираног пословн
ог простора и расписује се нова лицитација за пословни простор;
-Учесник који добије пословни простор на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита;

- Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносиац пријаве региструје и присуствује јавном надметању, ако прихвати почетну висину закупнине.

 

 

 

У  Сокобањи, 18.06.2019. године
I Број 361- 4-3/2019

 

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.opstinasokobanja.com

 

                                                                         

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                               с.р.   Јасмина Миленовић

                                                                                               

ddd
Dokument
ddd