ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

натали

 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ
ХОТЕЛА СПРАТНОСТИ 2ПО+П+3+ПС, НА К.П. БР. 5636/1,
К.О. СОКОБАЊА, У УЛ. ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР. 18 У
СОКОБАЊИ ОВДЕ

ddd