ЈАВНИ ОГЛАС За издавање места на мермерном шеталишту за постављање покретних привремених објеката за оглашавање и рекламирање

30.05.2018. Обавештење о неуспелом јавном надметању ОВДЕ

На основу чл. 5. став 3. Одлуке о монтажним објектима („Службени лист општине Сокобања“, бр. 32/17 и 15/18), Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања („Сл.лист општина Сокобања“, бр. 32/17) и Плана општег распореда места за постављање монтажних објаката и опреме на територији општине Сокобања („Сл.лист општина Сокобања“, бр. 3/18 и 15/18) означених у графичком прилогу број 3, локација рекламне табле и панои, Председник општине Сокобања расписује:
 
- ЈАВНИ ОГЛАС –

За издавање места на мермерном шеталишту за постављање покретних привремених објеката  за оглашавање и рекламирање предвиђених Планом општег распореда места за постављање монтажних објаката и опреме на територији општине Сокобања („Сл.лист општина Сокобања“, бр. 3/18 и 15/18) ) означених у графичком прилогу број 3, локација рекламне табле и панои и то за следећа места:

Површина локације:

-место број  1 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК1 - фонтана код Милошевог конака

- место број 2 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК2 - фонтана код Милошевог конака

- место број 3 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК3 - фонтана код Милошевог конака

- место број 4 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК4 - фонтана код Милошевог конака

- место број 5 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК5 - фонтана код Милошевог конака

- место број 6 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК6 - од турског купатила на ронделама дрвећа

- место број 7 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК7- од турског купатила на ронделама дрвећа

- место број 8 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК8 - од турског купатила на ронделама дрвећа

- место број 9 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК9 - од турског купатила на ронделама дрвећа

- место број 10 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК10 - од турског купатила на ронделама дрвећа

- место број 11 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК11 -на ронделама поред Старог завода

- место број 12 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК12 -на ронделама поред Старог завода

- место број 13 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК13-на ронделама поред Старог завода

- место број 14 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК14-на ронделама поред Старог завода

- место број 15 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК15-на ронделама поред Старог завода

- место број 16 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК16 -на ронделама поред Старог завода

- место број 17 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК17. -на ронделама поред Старог завода

- место број 18 у површини до 1м2 – означене у графичком прилогу са РК18. -на ронделама поред Старог завода

- место број 19 у површини до м2 – означене у графичком прилогу са РК19. -на ронделама поред Старог завода.
За постављање покретних привремених објеката за оглашавање и рекламирање пано табли на мермерном шеталишту у Сокобањи прописују се следећи услови:

-покретни привремени објекти за оглашавање и рекламирање морају бити самостојећи а могу бити једнострани или двострани, металини или дрвени. За постављање покретних привремених објеката за оглашавање и рекламирање није дозвољено користити друге објекте, дрвеће, цветне и зелене површине. Максималне димензије површине за рекламирање или оглашавање износе 60х90 цм по једној страни објекта.

-покретни привремени објекти за оглашавање и рекламирање не могу користити електричну енергију

-учесници лицитације који излицитирају локације дужни су да се придржавају облика и димензија покретних привремених објектата на којима се може вршити оглашавање и рекламирање. Сагласност на димензије, спољни изглед и материјале израде ових покретно привремених објеката даје  Општинска управа општине Сокобања.

Места на мермерном шеталишту за постављање покретних привремених објеката  за оглашавање и рекламирање  ће се издавати за период од 01.06.2018. до 30.09.2018. године.

Почетни износ закупнине места на мермерном шеталишту за постављање покретних привремених објеката  за оглашавање и рекламирање у екстра зони износи 108,00 динара/м2 дневно и одређен је Одлуком о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања тарифни број 4 („Сл.лист општине Сокобања“ број: 32/17).

Висина депозита за учешће на јавном надметању је 3.240,00  (трихиљадвестачетрдесет динара)  по локацији - жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: депозит за учешће на јавном надметању, са позивом на број 97-10 094, корисник: буџет општине Сокобања.

Корак учешћа на надметању је 15,00 динара по м2 по дневно;

Административна такса у износу од 1.633,00 динара за учешће у конкурсу  за постављање покретних привремених објеката  за оглашавање и рекламирање (уплата на жиро рачун:840-742251843-73,позив на број 97 10-094, сврха: административне таксе,прималац: буџет општине Сокобања

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 24.05.2018.године са почетком у 11.00 часова.

Јавно надметање  ће се одржати по истеку последењег дана објављивања огласа а Оглас се објављује у трајању до 7 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.


Уколико буде поновљеног поступка,  оглашавање траје до три дана а јавно надметање  врши се по истеку последењег дана од задњег радног дана када је оглашавање завршено.

Пријава за јавно надметање  мора да садржи следеће елементе:
1. податке о подносиоцу пријаве (тачан назив правног лица, његово седиште, матични број, ПИБ и име овлашћеног лица, односно тачан назив радње, име и презиме предузетника и његов матични број и тачну адресу становања),
2. број локације из графичког прилога за коју се лицитира
3. уредно пуномоћје у писменој форми за лице које ће заступати правно лице или предузетника на јавном надметању које мора бити оверено, потпис овлашћеног лица и печат.
Уз пријаву се прилажу следећи докази:
1. Извод из АПР не старији од три месеца или потврда о регистрацији пољопривредног домаћинства коју издаје надлежн државни орган;
2. Изјаве:
а) о прихватању услова из огласа, ПРЕУЗМИ ИЗЈАВУ ОВДЕ
3. Доказ о уплати депозита за учешће по јавном огласу;
4. Доказ о уплати таксе за подношење пријаве (административна такса);
5.Доказ о измиреним обавезама према Општини по основу локалних изворних прихода (уверење ЛПА- Општинске управе општине Сокобања);
6. Доказ да није било превременог раскида уговора по раније закљученим уговорима са Општином Сокобања (потврда ЛПА- Општинске управе општине Сокобања).

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.

Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне уредне, потпуне и благовремене пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако потпише изјаву о прихватању почетне висине закупнине по којој се непокретност може дати у закуп а уколико не прихвати губи право на враћање депозита.

Учесници који добију локацију путем јавног надметања дужни су да у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања  закључе Уговор о закупу са Општином Сокобања.
Ако лице коме је дата површина јавне намене својом кривицом не закључи уговор у напред наведеном року, Председник општине Сокобања, на предлог Службе Општинске управе надлежне за имовинско правне послове, доноси акт о стављању ван снаге акта о давању површине јавне намене у закуп, а наведено лице нема право на повраћај депозита, а затим позвати следећег понуђача који је излицитирао највећи износ да закључи уговор, па ако таквог нема следећег дана понавља поступак давања у закуп површине јавне намене по процедури утврђеној овом Одлуком.         
 
Учесници који добију локацију путем јавног надметања исту не могу да издају у подзакуп трећим лицима.   

Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована Решењем од стране Председника општине,  I број  352-111/2018 од 22.03.2018. године


Пријаве се подносе најкасније до 1500 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 23.05.2018.године, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС - за издавање места на мермерном шеталишту за постављање покретних привремених објеката  за оглашавање и рекламирање“ - Комисији за спровођење поступка.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ ОВДЕ

Саставни део Јавног огласа је  графички прилог са предложеним локацијама као и обрасци изјава, о прихватању услова из огласа, да ће се у објекту обављати делатност која је прописана Планом и да ће се површина јавне намене преузети у виђеном стању а који се може преузети на сајту општине Сокобања: www.opstinasokobanja.com

Број:352-269/2018
У Сокобањи 16.05.2018. године            
                                                                                                                              
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

_______________________
                                                                                                          Исидор Крстић
ddd