ЈАВНИ ОГЛАС - за издавање места за постављање мањих монтажних објеката у Сокобањи

24.05.2018. Преузми Обавештење након одржаног јавног надметања ОВДЕ
.
На основу члана 5. став 3. Одлуке о монтажним објектима („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17, 15/18),  Одлуке о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката  („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17, 15/18), Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“ број 3/18, 15/18)  означених у графичком прилогу број 1., Председник општине Сокобања расписује:

- ЈАВНИ ОГЛАС -

за издавање места за постављање мањих монтажних објеката у  Сокобањи,  предвиђених Планом општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 3/18, 15/18).


Локација за постављања мањих монтажних објеката
Локација број 1 – Улица Светог Саве (поред Јабукара), на којој је дозвољено постављање монтажних објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири, ручни радови, бижутерија, лековито биље, мед и сл.) као и угостетељски објекти.
➢  Зона – друга
  Површина места:
- место број 1 у површини од 9,80м2, надстрешница 9,00м2
- висина депозита за учешће на лицитацији је 3.000,00 дин.

- место број 6 у површини од 16,00 м2
- висина депозита за учешће на лицитацији је 4.000,00 дин.

- место број 8 у површини од 33,70 м2, надстрешница 5,00м2
- висина депозита за учешће на лицитацији је 8.400,00 дин.
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

Локација број 2 – Улица Алексе Маркишића (код биоскопа) на којој је дозвољено постављање монтажних објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири, ручни радови, бижутерија, лековито биље, мед, штампа и сл).
➢  Зона – друга
- Површина места:
- место број 1 у површини од 6м2
- висина депозита за учешће на лицитацији је 1.500,00 дин.
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

Локација број 3 -Улица Његошева (Подина - стамбена зграда) на којој је дозвољено постављање монтажних објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири, ручни радови, бижутерија, лековито биље, мед, штампа и сл).
➢ Зона – трећа
- Површина места:
- место број 1 у површини од 6м2
- висина депозита за учешће на лицитацији је 1.500,00 дин.

- место број 2 у површини од 6м2
- висина депозита за учешће на лицитацији је 1.500,00 дин.
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

Локација број 4 – Улица Ивана Цанкара на којој је дозвољено постављање монтажних објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири, ручни радови, бижутерија, лековито биље, мед, штампа и сл).
➢ Зона – трећа
- Површина места:
- место број 1 у површини од 6м2
-висина депозита за учешће на лицитацији је 1.500,00 дин.
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

Локација број 5 – Улица Кнеза Милоша (код стамбених зграда), на којој је дозвољено постављање монтажних објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири, ручни радови, бижутерија, лековито биље, мед, штампа и сл).
➢ Зона – трећа
- Површина места:
- место број 1 у површини од 6м2
- висина депозита за учешће на лицитацији је 1.500,00 дин.
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

Локација број 8 – Улица Љубе Дидића и Светозара Марковића (код „Бајса“), на којој је дозвољено постављање монтажних објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири, ручни радови, бижутерија, лековито биље, мед, штампа и сл).
➢ Зона – трећа
Површина места:
- место број 1 у површини од 21,00м2
- висина депозита за учешће на лицитацији је 5.000,00 дин.
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

Локација број 9 - Улица 27. Марта (стара аутобуска станица) на којој је дозвољено постављање монтажних објеката за продају разноврсне мешовите робе (сувенири, ручни радови, бижутерија, лековито биље, мед и сл.) као и угостетељски објекти.
➢ Зона – екстра
- Површина места:
- место број 1 у површини од 10,00м2
- висина депозита за учешће на лицитацији је 5.500,00 дин.
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

Локација број 11 - Улица Алексе Маркишића (код Поште) на којој је дозвољено постављање монтажних објеката за продају штампе, дувана и сл.
➢ Зона – екстра
-Површина места
- место број 1 у површини од 6,00м2
- висина депозита за учешће на лицитацији је 3.500,00 дин.
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

Локација број 12 -улица Немањина преко пута „Црвеног крста“ на којој је дозвољено постављање монтажних објеката за продају воћа и поврћа.
➢ Зона – прва
-Површина места:
- место број 1 у површини од 6,00м2
- висина депозита за учешће на лицитацији је 2.300,00 дин.
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.
Локација број 15 - Улица Миладина Живановић (плато у Парку) на којој је дозвољено постављање монтажног објеката за продају брзе хране.
➢ Зона – прва
-Површина места:
- место број 1 у површини од 30,00 м2.
- висина депозита за учешће на лицитацији је 11.520,00 дин.
Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

- Почетна цена закупа за постављених монтажних објеката за једну предметну локацију, на месечном нивоу  одређена је Одлуке о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката  („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17, 15/18) (екстра зона - 552,00 дин/м2 месечно,  прва зона – 384,00 дин/м2 месечно .,  друга и трећа зона – 239.00 дин/м2 месечно).
- Настрешнице се обрачунавају коефицијентом 0,25;
- Корак учешћа на лицитацији је 50,00 дин. по м2.
- Период коришћења површине јавне намене добијене на лицитацији не може бити  дужи од 5 година;

- Дeпозит за учешће на јавном надметању  по локацији  се уплаћује на - жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: депозит за учешће на јавном надметању, са позивом на број 97-10 094, корисник: буџет општине Сокобања.
- Администаративна такса у износу од 1.633,00 дин. за учешће у конкурсу за доделу локације  за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 22.05.2018. год са почетком у 11.00 часова.

Јавно надметање  ће се одржати по истеку последењег дана објављивања огласа а Оглас се објављује у трајању до 7 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.
Уколико буде поновљеног поступка,  оглашавање траје до три дана а јавно надметање  врши се по истеку последењег дана од задњег радног дана када је оглашавање завршено.

Пријава за јавно надметање  мора да садржи следеће елементе:
1. податке о подносиоцу пријаве (тачан назив правног лица  - његово седиште, матични број, ПИБ и име овлашћеног лица, односно тачан назив радње, име и презиме предузетника и његов ЈМБГ и тачну адресу становања),
2. уредно пуномоћје у писаној форми за лице које ће заступати правно лице или предузетника на јавном надметању које мора бити оверено, потпис овлашћеног лица и печат.
3. број локације – места из графичког прилога.

Уз пријаву се прилажу следећи докази:
1. Извод из АПР не старији од три месеца или потврда о регистрацији пољопривредног домаћинства коју издаје надлежан државни орган;
2. Изјаве:
а) о прихватању услова из огласа, ПРЕУЗМИ ОВДЕ
б) да ће се у објекту обављати делатност која је прописана Планом; ПРЕУЗМИ ОВДЕ
3. Доказ о уплати депозита за учешће по јавном огласу;
4. Доказ о уплати таксе за подношење пријаве (административа такса);
5. Доказ о измиреним обавезама према Општини по основу локалних изворних прихода (уверење ЛПА- Општинске управе општине Сокобања), у оригиналу или овереној фотокопији;
6. Доказ да није било превременог раскида уговора по раније закљученим уговорима са Општином Сокобања (потврда ЛПА- Општинске управе општине Сокобања), у оригиналу или овереној фотокопији;

- Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.
- Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне уредне, потпуне и благовремене пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако потпише изјаву о прихватању почетне висине закупнине по којој се непокретност може дати у закуп, а уколико не прихвати губи право на враћање депозита.

За постављање  мањих монтажних  у Сокобањи прописују се следећи услови:

-  Учесници који излицитирају највиши износ на јавном надметању, након завршеног јавног надметања потписују изјаву о прихватању излицитираног износа.
- Учесници који добију локацију путем јавног надметања дужни су да у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања  закључе Уговор о закупу са Општином Сокобања.
-  Ако лице коме је дата површина јавне намене својом кривицом не закључи уговор у напред наведеном року, Председник општине Сокобања на предлог Службе Општинске управе надлежне за имовинско правне послове, донеће акт о стављању ван снаге акта о давању површине јавне намене у закуп, а наведено лице нема право на повраћај депозита, а затим позвати следећег понуђача који је излицитирао највећи износ да закључи уговор, па ако таквог нема следећег дана понавља поступак давања у закуп површине јавне намене по процедури утврђеној овом Одлуком.  
- Учесници који добију локацију путем јавног надметања исту не могу да издају у подзакуп трећим лицима.

- Износ уплаћен на име депозита за учешће по јавном огласу након одржане лицитације урачунава се у закуп учеснику јавног надметања који излицитира највећи износ месечне  закупнине и закључи уговор о закупу са општином (као последња месечна обавеза из уговора), а осталим учесницима се враћа уплаћени депозит након закључења уговора са учесником који је излицитирао највећи износ.


Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована решењем од стране Председника општине Сокобања, број: I 352-108/2018 од  22.03.2018. год.

Пријаве се подносе најкасније до 15:00 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 21.05.2018. са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС - за  постављање монтажних објеката“ - Комисији за спровођење поступка.

Саставни део Јавног огласа је  графички прилог са предложеним локацијама као и обрасци изјава о прихватању услова из огласа и да ће се у објекту обављати делатност која је прописана Планом а који се може преузети на сајту општине Сокобања: www.opstinasokobanja.com и писарници Општинске управе општине Сокобања.

Преузми графички прилог ОВДЕ

Јавни позив биће објављен у локалним средствима јавног информисања, огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.opstinasokobanja.com .Број: 352-255/2018
У Сокобањи, 14.05.2018. године            
                                                                                                                              
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                       с.р. Исидор Крстић
ddd