Одлука о поништавању јавног огласа за издавање места у Озрен башти у Сокобањи

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених објеката на територији општине Сокобања, Број: I 352-108/2018 од 22.03.2018. год., председник Општине Сокобања

-ПОНИШТАВА ЈАВНИ ОГЛАС-
 
 
за издавање места у Озрен башти у Сокобањи, за постављање мањих монтажних објеката – дрвених кућица за продају сувенира

I
Јавно надметање за издавање места у Озрен башти у Сокобањи, за постављање мањих монтажних објеката – дрвених кућица за продају сувенира које је било заказано за дан 20.04.2018. год. поништава се због другачијег плана распореда места за постављање мањих монтажних објеката – дрвених кућица (насталог услед извођења радова на напред поменутој локацији) од распореда који је био предвиђен  Планом општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 3/18)(ЛОКАЦИЈА бр. 13:  Озрен башта -  у графичком прилогу број 2.).
II
Јавни оглас за издавање места у Озрен башти у Сокобањи, за постављање мањих монтажних објеката – дрвених кућица за продају сувенира биће поново расписан.
III

Оглас објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.opstinasokobanja.com .
Број: 352-141/2018
У Сокобањи,18.04.2018. године            
                                                                                                                              
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
с.р. Исидор Крстић
ddd