ИНФОРМАЦИЈА О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ОД СТРАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Законом о угоститељству  (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019)  прописано је да јединица локалне самоуправе (ЈЛС) води евиденцију угоститеља и угоститељских објеката који пружају услуге смештаја у категорисаним угоститељским објектима врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство, као и некатегорисаном угоститељском објекту.

Угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту (привредно друштво, друго правно лице или предузатник) дужан је да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву ЈЛС на чијој територији се објекат налази.

Некатегорисани угоститељски објекти за смештај су: хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др.; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај  наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба.

Дана 21. децембра ступио је на снагу Правилник о садржини и начину подношења пријаве за  некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019). 

Правилником је прописано да угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај подноси пријаву ЈЛС на чијој територији се објекат налази, која садржи прописане податке о угоститељу и угоститељском објекту.

Податке из пријаве угоститељ уноси уредно и тачно. Пријава се подноси посебно за сваки угоститељски објекат, у писаној форми, на другом трајном носачу записа или електронским путем, са потврдом пријема.  Садржина пријаве угоститеља дата је у Прилогу 1 у форми EXCEL табеле. ПРЕУЗМИ ОВДЕ

Податке о некатегорисаном угоститељском објекту за смештај ЈЛС уноси у прописану евиденцију, на основу података из пријаве.

Податке о угоститељском објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства (за сваки објекат посебно) ЈЛС уноси у прописану евиденцију, на основу расположивих података из евиденције коју води сагласно закону којим се уређује област угоститељства.

РОК ЗА УНОШЕЊЕ ПОДАТАКА У ЕВИДЕНЦИЈЕ ЈЕ 90 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ПРАВИЛНИКА

 

ddd