Јавни позив за издавање у закуп пословног простора у улици Светог Саве бб

 На основу тачке II Одлуке о формирању Комисије за издавање у закуп послвног простора на територији општине Сокобања, број 401-441/09-01 од 22.09.2009. године, Комисија

ЈАВНИ ПОЗИВ
за издавање у закуп пословног простора у Улици Светог Саве бб на кп.бр.5351/3 КО Сокобања у површини од 40м2.
 
Општина Сокобања издаје у закуп пословни простор у Улици Светог Саве бб на кп.бр.5351/3 КО Сокобања, на мермерном шеталишту, у површини од 40м2 и то у приземљу „Хотела Парк“ - мала сала.
Почетна цена закупа износи 9,5 евра по м2 месечно, док је корак лицитације 50,00 динара.
Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;                                                                                   
Висина гарантованог износа за учешће на надметању је 35.000,00 динара, која се урачунава у закупнину.
Период издавања у закуп  ће се издавати за период од три године.
Право учешћа имају правна и физичка лица која немају дуг према  Општини Сокобања и корисницима (ОТК и Народна библиотека) по основу јавних прихода;

Пријава за јавно надметање мора да садржи:

● име, презиме, адреса и ЈМБГ за физичко лице тј. назив, седиште за правна лица и предузетнике  (копија решења из АПР);
● доказ о измиреним дуговањима према општини Сокобања
● доказ о уплати депозита
● доказ о уплати за учешћа на јавном надметању;
 
Јавна лицитација ће се одржати дана 17.07.2015. године у великој сали Скупштине општине Сокобања  са почетком у 11,00 часова.
- Уколико пријава не садржи све потребне податке  комисија исту неће прихватити;
- Пријаве се подносе најкасније до 15,00 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања.
- Учесници који излицитарију пословни простор дужан је да у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев за  закључење уговора о закупу;
- Уколико не испоштују дати рок сматраће се да су одустали од лицитираног пословног простора и  расписује се нова лицитација за пословни простор;
-Учесник који добије пословни простор на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита и право да учествује на свакој наредној лицитацији за коришћење простора на јавним површинама коју расписује Општинска управа у текућој години;
-Уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању и позивом на број 97-10 094, корисник буџет општине Сокобања.

Напомена: За предметни пословни простор поднет је захтев за повраћај одузете имовине у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу.

У Сокобањи, 07.07.2015.године                                                                             
III Број 361- 4/2015

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Татјана Колоња Богдановић
ddd