ЈАВНИ ОГЛАС - за издавање места у Озрен башти у Сокобањи за постављање мањих монтажних објеката

На основу члана 5. став 3. Одлуке о монтажним објектима („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17, 15/18), Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17),  Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“ број 3/18, 15/18)  означених у Графичком прилогу број 2. локација број 13. – Озрен башта, Председник општине Сокобања расписује:

- ЈАВНИ ОГЛАС -
 
за издавање места у Озрен башти у Сокобањи, за постављање мањих монтажних објеката – типских дрвених кућица за продају сувенира,  предвиђених Планом општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 3/18, 15/18).
 
Локација за постављања мањих монтажних објеката – типске дрвене кућице
ЛОКАЦИЈА бр. 13:  Озрен башта -  у графичком прилогу број 2.
- Зона – екстра
- Почетна цена:  432.00 дин. по м2 дневно (за места од 1. до 21.)
- Намена: продаја сувенира
- Почетна цена: 49.00 дин. по м2 дневно (за место број  22.)
- Намена: летњи шанк за продају хране и пића (могућност формирања мање летње баште)

Површина локације:

- место број   1 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку1.
- место број   2 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку2.
- место број   3 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку3.
- место број   4 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку4.
- место број   5 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку5.
- место број   6 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку6.
- место број   7 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку7.
- место број   8 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку8.
- место број   9 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку9.
- место број 10 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку10.
- место број 11 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку11.
- место број 12 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку12.
- место број 13 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку13.
- место број 14 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку14.
- место број 15 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку15.
- место број 16 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку16.
- место број 17 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку17.
- место број 18 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку18.
- место број 19 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку19.
- место број 20 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку20.
- место број 21 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку21.
- место број 22 у површини од16,00м2 – означене у графичком прилогу са ЛШ.

- Места за постављање напред наведених објеката  ће се издавати за период од 10.06.2018. год. а период коришћења површине јавне намене добијене на лицитацији не може бити краћи од 3 месеца ни дужи од 12 месеци;
- Почетни износ закупнине за запремање простора за постављање мањих монтажних објеката  у екстра зони  (мермерно шеталиште) износи 432.00 динара/м2 дневно  и 49.00 динара /м2 дневно за летње баште и одређен је Одлуком о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања („Сл.лист општине Сокобања“ број: 32/17).
- Висина депозита (за места од 1. - 21.) за учешће на јавном надметању је 26.000,00  (двадесетшестхиљада) динара по месту - жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: депозит за учешће на јавном надметању, са позивом на број 97-10 094, корисник: буџет општине Сокобања.
- Корак учешћа на надметању је 50.00 динара по м2  дневно;

- Висина депозита (за место број 22.) за учешће на јавном надметању је 24.300,00  (двадесетчетирихиљада и триста динара) динара за место - жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: депозит за учешће на јавном надметању, са позивом на број 97-10 094, корисник: буџет општине Сокобања.
- Корак учешћа на надметању је 20.00 динара по м2  дневно;

- Администаративна такса у износу од 1.633,00 дин. за учешће у конкурсу за доделу локације  за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања. (износ за једну локацију).

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 29.05.2018. год  са почетком у 11.00 часова.

Јавно надметање  ће се одржати по истеку последењег дана објављивања огласа а Оглас се објављује у трајању до 7 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.
Уколико буде поновљеног поступка,  оглашавање траје до три дана а јавно надметање  врши се по истеку последењег дана од задњег радног дана када је оглашавање завршено.

Пријава за јавно надметање  мора да садржи следеће елементе:
1. податке о подносиоцу пријаве (тачан назив правног лица, његово седиште, матични број, ПИБ и име овлашћеног лица, односно тачан назив радње, име и презиме предузетника и његов матични број и тачну адресу становања),
2. уредно пуномоћје у писаној форми за лице које ће заступати правно лице или предузетника на јавном надметању које мора бити оверено, потпис овлашћеног лица и печат.
3. број локације – места из Графичког прилога.

Уз пријаву се прилажу следећи докази:
1. Извод из АПР не старији од три месеца или потврда о регистрацији пољопривредног домаћинства коју издаје надлежан државни орган;
2. Изјаве:
а) о прихватању услова из огласа, ПРЕУЗМИ ОВДЕ
б) да ће се у објекту обављати делатност која је прописана Планом; ПРЕУЗМИ ОВДЕ
3. Доказ о уплати депозита за учешће по јавном огласу;
4. Доказ о уплати таксе за подношење пријаве (административа такса);
5. Доказ о измиреним обавезама према Општини по основу локалних изворних прихода (уверење ЛПА- Општинске управе општине Сокобања), у оригиналу или овереној фотокопији;
6. Доказ да није било превременог раскида уговора по раније закљученим уговорима са Општином Сокобања (потврда ЛПА- Општинске управе општине Сокобања), у оригиналу или овереној фотокопији;

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне уредне, потпуне и благовремене пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако потпише изјаву о прихватању почетне висине закупнине по којој се непокретност може дати у закуп, а уколико не прихвати губи право на враћање депозита.

За постављање  мањих монтажних објеката – типских дрвених кућица за продају сувенира у Сокобањи прописују се следећи услови:
- Монтажни објекти за продају сувенира – дрвене типске кућице, морају бити израђене у свему према опису и изгледу који се налази у Графичком прилогу.
- Локација  је комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од стране закуподавца.
- Учесници који излицитирају највиши износ на јавном надметању, након завршеног јавног надметања потписују изјаву о прихватању излицитираног износа.

Учесници који добију локацију путем јавног надметања дужни су да у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања  закључе Уговор о закупу са Општином Сокобања.

Ако лице коме је дата површина јавне намене својом кривицом не закључи уговор у напред наведеном року, Председник општине Сокобања на предлог Службе Општинске управе надлежне за имовинско правне послове, донеће акт о стављању ван снаге акта о давању површине јавне намене у закуп, а наведено лице нема право на повраћај депозита, а затим позвати следећег понуђача који је излицитирао највећи износ да закључи уговор, па ако таквог нема следећег дана понавља поступак давања у закуп површине јавне намене по процедури утврђеној овом Одлуком.  
      
Учесници који добију локацију путем јавног надметања исту не могу да издају у подзакуп трећим лицима.     

Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована решењем од стране Председника општине Сокобања, број: I 352-108/2018 од 22.03.2018. год.

Пријаве се подносе најкасније до 1500 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 28.05.2018. год. са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС - за издавање места у Озрен башти“ - Комисији за спровођење поступка.

Саставни део Јавног огласа је  Графички прилог са предложеним локацијама као и обрасци изјава о прихватању услова из огласа и да ће се у објекту обављати делатност која је прописана Планом а који се може преузети на сајту општине Сокобања: www.opstinasokobanja.com и писарници Општинске управе општине Сокобања.

Преузми графички прилог ОВДЕ

Јавни позив биће објављен у локалним средствима јавног информисања, огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.opstinasokobanja.com .

Број: 352-141/2018
У Сокобањи, 21.05.2018. године            
                                                                                                                              
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
с.р.  Исидор Крстић
ddd