Увид у решење и комплетну документацију о спроведеном поступку проценe утицаја на животну средину Пројекта изградња хладњаче за складиштење воћа на к.п.бр. 1111/1 у КО Жучковац

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине


                       О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

Поступајући по поднетом захтеву носиоца пројекта „ТЕРРА ОПТИМА“ д.о.о. из Тополе улица Вожда Карађорђа 115, овај Орган управе је дана 19.11.2018. године донео решење о томе да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта изградња хладњаче за складиштење воћа на к.п.бр. 1111/1 у КО Жучковац на територији општине Сокобања.  
    Увид у решење и комплетну документацију о спроведеном поступку, заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу остварити у канцеларији бр. 18 Општинске управе општине Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23 радним даном од 12:00 до 14:00 часова, у року од  10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба против овог решења изјављује се Министарству заштите животне средине у року од 10 дана од  дана  објављивања овог обавештења у средствима јавног информисања, а преко овог органа.
    Обавештење се објављује на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09).


у Сокобањи, 23.11.2018.године
           
            

ddd