РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБИЛАЗНИЦЕ У СОКОБАЊИ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 37-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБИЛАЗНИЦЕ У СОКОБАЊИ

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације обилазнице у Сокобањи објављена је у „Службеном листу општине Сокобања“, број 11/19.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 14. октобра до 28. октобра 2019. године у згради Општине Сокобања- у скупштинској сали и у канцеларији број 17-изнад Основног суда, у улици Светог Саве бр.23, сваког радног дана од 9 часова до 15 часова.

План ће бити  доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  раног јавног увида, на званичној  интернет страници општине Сокобања.

Општинска управа општине Сокобања, као носилац израде Плана детаљне регулације обилазнице у Сокобањи, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима плана, планираним наменама простора и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсеку са урбанизам и изградњу, Општинске управе општине Сокобања, у току трајања раног јавног увида, закључно са 28.10.2019.године.

Преузмите графичке прилоге ОВДЕ

 

ddd