Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА извођења радова на реконструкцији и доградњи водовода у улицама Бањичкој, Омладинској, Миће Панића, Бранка Ђурића и Светозара Марковића на територији општине Сокоб

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Одељење за урбанизам, локални економски развој
и заштиту животне средине


О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

    Обавештава се јавност да је носилац пројекта, Општина Сокобања,улица Светог Саве број 23, поднела захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА извођења радова на реконструкцији и доградњи водовода у улицама Бањичкој, Омладинској, Миће Панића, Бранка Ђурића и Светозара Марковића на територији општине Сокобања.    
    Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу остварити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта у малој сали Скупштине  општине Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23, радним даном од 12:00 до 14:00 часова, а мишљења о поднетом захтеву могу доставити надлежном органу у року од 10 дана од дана  објављивања овог обавештења.

    Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека из става 2. овог обавештења, на  основу поднете документације и достављених мишљења, донети решење о томе да ли је потребна или није потребна израда Студије о процени утицаја наведеног пројекта на животну средину.
    
    Обавештење се објављује на основу члана 10. става 1. Закона о  процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09 ).

29.10.2019.године
у Сокобањи                                                                               
 

ddd