Обавештење о процени утицаја на животну средину

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине

                            О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

            Поступајући по поднетом захтеву носиоца пројекта Општине Сокобања, улица Светог Саве број 23, овај Орган управе је дана 20.11.2019. године донео решење о томе да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта извођење радова на реконструкцији и доградњи водовода у улицама Светозара Марковића, Бањичкој, Миће Панића, Бранка Ђурића и Омладинској  на територији општине Сокобања. 

            Увид у решење и комплетну документацију о спроведеном поступку, заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу остварити у малој сали Скупштине општине Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23  радним даном од 12:00 до 14:00 часова, у року од  10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Жалба против овог решења изјављује се Министарству заштите животне средине у року од 10 дана од  дана  објављивања овог обавештења у средствима јавног информисања, а преко овог органа.

 Обавештење се објављује на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09).

 

22.11.2019.године

 у Сокобањи                           

                                   

ddd