ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др закон )


ОГЛАШАВА
ЈАВНИ УВИД
НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Одлука о изради Измене и допуне просторног Плана општине Сокобања објављена је у „Службеном листу општине Сокобања“, број 3/18.
Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 27. новембра до 26. децембра 2019. године у згради Општине Сокобања, у скупштинској сали, у улици Светог Саве бр. 23, сваког радног дана од 9 часова до 15 часова.
План ће бити  доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној  интернет страници општине Сокобања.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА одржаће се 11.12.2019. године са почетком у 10 часова, у згради Општинске управе, у улици Светог Саве бр.23, у скупштинској сали. 
ЈАВНА СЕДНИЦА одржаће се 23.01.2020. године са почетком у 13 часова, у згради Општинске управе, у улици Светог Саве бр.23, у скупштинској сали. 
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије искључиво у писаној форми Одељењу за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсеку за урбанизам и изградњу Општинске управе општине Сокобања, у току трајања јавног увида, закључно са 26.12.2019.године 
 

Измена и допуна Просторног плана општине Сокобања ОВДЕ 

Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана општине Сокобања  ОВДЕ 

Рефералне карте ОВДЕ

Уређење основе ОВДЕ

ddd