ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБИЛАЗНИЦЕ У СОКОБАЊИ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20 ) и чланом 55-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. 32/2019)

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ УВИД

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБИЛАЗНИЦЕ У СОКОБАЊИ

Одлука о изради Плана детаљне регулације обилазнице у Сокобањи објављена је у „Службеном листу општине Сокобања“, број 11/19.

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 10. јуна 2020. године до 09. јула 2020. године у згради Општине Сокобања- у скупштинској сали у улици Светог Саве бр.23, сваког радног дана од 9 часова до 15 часова.

План ће бити  доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној  интернет страници општине Сокобања. ЛИНК-Текстуални деоЛИНК-Графички прилози

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА одржаће се 24.06.2020. године са почетком у 11 часова, у згради Општинске управе, у улици Светог Саве бр.23, у скупштинској сали.

ЈАВНА СЕДНИЦА одржаће се 16.07.2020. године са почетком у 13 часова, у згради Општинске управе, у улици Светог Саве бр.23, у скупштинској сали.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе на предложено решење искључиво у писаном облику, Одељењу за урбанизам, стамбено комуналне делатности, грађевинарство и имовинско правне послове Општинске управе општине Сокобања, у току трајања јавног увида, закључно са 09.07.2020.године.

ddd